OBWIESZCZENIE ICO-3-16 gazociąg Dąbrówki47 108 363/1 ...

Wasilków 09.03.2016r.

BGGN.6733.3.2015.K.5

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na dz. nr ewid. 47, 108, 363/1, 363/8, 363/17, 362/9 i 362/16 w Dąbrówkach gm. Wasilków do zasilenia budynków mieszkalnych.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

  1. 1. Wnioskodawca:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie

ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

adres do korespondencji:

  1. ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

2.strony wg wykazu

3.a/a

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

  1. 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

  2. 2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 11 marzec 2016 08:29

Zmodyfikowana: 11 marzec 2016 08:29