OBWIESZCZENIE ICP-46-2022 PGE Lebieżyński.H. - budowa sieci SN - Wasilków, Supraśl

Wasilków, 26.10.2022 r.

BGGN.6733.49.2022.SK.6

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 15 w obr. geod. Zapieczki, gm. Wasilków oraz na dz. nr ewid.: 512 w obr. geod. Jałówka, gm. Supraśl.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez PGE Dystrybucja S.A, ul. Garbarska 21a, 21-340 Lublin, pełnomocnik ‑ Hubert Lebieżyński, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi w/w oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Supraślu - ul. J.Piłsudskiego 58,

  3. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl,

  4. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.suprasl.pl.

Dodana: 26 październik 2022 10:06

Zmodyfikowana: 26 październik 2022 10:25