Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego o wydaniu decyzji

Starosta Powiatu Białostockiego

ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok

 

AR.6740.2.13.49.2022

rej. 2170

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 

 

           W trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2000 tekst jednolity ze zm.), na podstawie art. 5a ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 tekst jednolity ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 14.02.2023r., wydana została decyzja Nr 174 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i udzielająca Inwestorowi: Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Agnieszkę Kuc, pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia do 0,5MPa do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zlokalizowanego przy ul. Jurowieckiej na dz. ew. 6059/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Wasilków, w jednostce ewidencyjnej 200213_4 m. Wasilków oraz przy ulicach: Wasilkowskiej, Świerkowej, Dębowej, Leśnej, Wiązowej, Zagórnej, Północnej, Wiejskiej, Polnej, Słonecznej, Kamiennej, Jana Pawła II, Sosnowej, Przyleśnej, Dobrej, Stromej, Wierzbowej, Malinowej, Wschodniej, Górnej na dz. ew. 1298/2, 1286, 1271, 1075/18, 1075/16, 1076/33, 1076/52, 1083/37, 1083/38, 1083/46, 1083/42, 1222/4, 71/2, 70/7, 63, 138/4, 174, 1070/3, 1064, 1063, 1069/17, 1069/7, 1069/36, 1116/21, 1270/2, 1266, 1254, 1251/2, 1240/2, 1075/22, 1075/31, 1076/29, 1076/15, 1076/20, 1048/3, 1078/2, 1078/7, 1080/6, 1083/19, 1083/16, 69, 294/26, 273/79, 273/44, 273/89, 273/87, 335/2, 248, 173, 171/14, 171/17 położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Jurowce, w jednostce ewidencyjnej 200213_5 gm. Wasilków.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2000 tekst jednolity ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasikowie, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w miejscu inwestycji, tj. od dnia 17.02.2023r. do dnia 03.03.2023r.

 

            Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 11 na parterze, codziennie  w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 800-1600, wtorek - piątek 730-1530), wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty TELEFONICZNIE POD NUMEREM 85 740 39 25.

 

 

z up. Starosty

Anna Misiuk Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury  

 

Dodana: 20 luty 2023 13:23

Zmodyfikowana: 20 luty 2023 13:25