zawiadomienie-10kpa---239-2021---budowa-22-budmieszk---jurowce-247]1

Wasilków, 2022-11-30

BGGN.6730.239.2022.KS

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 22 budynków mieszkalnych, z niezbędną infrastrukturą techniczną, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, na działce o nr ew. 247/1, w obrębie geodezyjnym Jurowce, gmina Wasilków.

Informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pok. nr 4.

Strony mogą złożyć uwagi oraz wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji drogą elektroniczną, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub bezpośrednio w punkcie obsługi interesanta w Urzędzie Miejskim, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. Strony wg wykazu

Sprawę prowadzi arch. Krzysztof Sarna

Tel. 85 718 54 00 w. 014

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

  1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

  2. Na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 29 grudzień 2022 11:50

Zmodyfikowana: 11 styczeń 2023 13:21