ICP-7-2023 Gmina Wasilków - zagospodarowanie terenów nad zalewem w Wasilkowie

Wasilków, 16.05.2023 r.

BGGN.6733.7.2023.SK.12

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu części terenów przy zalewie w Wasilkowie pomiędzy ul. Białostocką, a ul. Jurowiecką wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z tym zagospodarowaniem tj. m.in. z: doziemną instalacją wodociągową, kanalizacji sanitarnej, deszczową, elektryczną, teletechniczną, technologiczną zgodnie z przeznaczeniem obiektów, technologii basenowej i gazową - do obsługi wszystkich obiektów budowlanych, a także budowa budynku wypożyczalni sprzętu pływającego z magazynem sprzętu, częścią biurową, pomieszczeniami obsługi i sanitariatami ogólnodostępnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz murów oporowych i obiektów małej architektury, a także parkingów na samochody osobowe, autobusy i kampery wraz ze stanowiskami ładowania samochodów elektrycznych oraz utwardzonymi dojazdami i placami manewrowymi, zlokalizowanych na dz. nr ewid.: 3685/2, 3687/5, 567/4, 567/5, 3704/1, 2905/6, 3719, 3720, 3721, 2920 i 3686/1 w obr. geod. Wasilków, gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r., poz. 275 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Gminę Wasilków wm., została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi ww. oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

  2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 16 maj 2023 16:42

Zmodyfikowana: 16 maj 2023 16:45