BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIEJSKIEGO W WASILKOWIE

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminie Wasilków

          

W odnośniku znajdują się  zdjęcia urzędu wraz z opisem dostępności architektonicznej

 Dane podstawowe i teleadresowe:

Nazwa gminy:

Gmina Wasilków

Rodzaj gminy:

gmina miejsko - wiejska

Lokalizacja:

woj. podlaskie, pow. białostocki

Adres:

ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

Telefon:

85 71-85-400

Fax:

85 71-85-700

 Urzędowa skrzynka e-mail:

(przyjmowanie korespondencji w sprawach kierowanych do Urzędu oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej)

Napisz e-mail na adres: kancelaria małpa wasilkow kropka pl

Urzędowa skrytka ESP (ePUAP):

Elektroniczna skrzynka Podawcza ePUAP. Napisz pismo ogólne do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

1r6q5g3po2/skrytka

Strony WWW:

www.wasilkow.pl

www.kartawasilkowianina.pl

esesja.wasilkow.pl

www.pitwwasilkowie.pl

lisiagora.wasilkow.pl

 NIP:

966-210-43-41

 REGON:

 000530726

 Konto wpłat należnych z tytułu:

podatków, opłat skarbowych, oraz innych opłat:

 

45 1020 1332 0000 1502 1249 3807

 Konto wpłat należnych z tytułu:

Opłaty za udostępnienie danych osobowych

 33 1020 1332 0000 1902 1249 4797

Konto wpłat należnych z tytułu:

Gospodarka odpadami

40 1020 1332 0000 1802 1249 4235

Ogłoszenie Burmistrza

w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miejski w Wasilkowie

od dnia 16 października 2020 r.:

§ 1. Wstrzymuje się do dnia 30 października 2020 r. osobistą obsługę interesantów w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, zawiesza możliwość osobistego składania pism w Biurze Obsługi Interesanta oraz możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

§ 2. 1. Osobiste załatwienie sprawy możliwe będzie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem załatwiającym sprawę dnia i godziny wizyty w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie i ogranicza się do spraw niecierpiących zwłoki, wymagających osobistej obecności interesanta, których nie można załatwić drogą elektroniczną.

2. W trybie tym będą załatwiane sprawy:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych.

3. Interesanci przy osobistym załatwianiu spraw obowiązani są stosować wymagane przepisami środki i procedury ochrony przed zakażeniem, a w szczególności:

1) zakrywać usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego;

2) zachować odległość pomiędzy osobami nie mniejszą niż 2 m;

3) respektować ograniczenie liczby interesantów w pomieszczeniu do 1 osoby na stanowisko obsługi;

4) dezynfekować ręce przy wejściu na teren Urzędu.

4. Pracownicy obsługujący interesantów obowiązani są stosować wymagane przepisami środki i procedury ochrony przed zakażeniem oraz reagować na przypadki nierespektowania przez interesantów obowiązków określonych w ust.3 i informować o tych zdarzeniach bezpośrednich przełożonych.

5. Pracownik ma prawo odmowy obsługi interesanta, który pomimo wezwania nie stosuje się nadal do obowiązków określonych w ust. 3.

§ 3. 1. Pozostałe sprawy z zakresu zadań Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, w tym:

1) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

3) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

4) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

5) podatków i opłat lokalnych;

6) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

7) centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej;

8) karty wasilkowianina,

załatwiane będą wyłącznie na podanie przekazane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), platformy OBYWATEL.GOV.PL, poczty elektronicznej na adres kancelaria@wasilkow.pl, wysłane przesyłką pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
16-010 Wasilków, ul Białostocka 7 lub pozostawione w skrzynce podawczej ustawionej przy bocznym wejściu do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie od strony ul. Sienkiewicza.

2. Nie wydaje się potwierdzenia złożenia podania pozostawionego w skrzynce podawczej.

§ 4. Kasa w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie będzie nieczynna do 30 października 2020 r. Wpłat można dokonywać, bez dodatkowych opłat, w placówkach Banku PKO BP i Agencji Banku PKO BP w Wasilkowie ul. Polna 2/5 na rachunki bankowe:

45 1020 1332 0000 1502 1249 3807 - podatki, opłata skarbowa, inne opłaty,

33 1020 1332 0000 1902 1249 4797 - opłata za udostępnianie danych osobowych,

40 1020 1332 0000 1802 1249 4235 - gospodarka odpadami.

 

 

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

 7:30 – 15:30

 wtorek

 9:00 – 17:00

   

Godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Stanu cywilnego, Dowodach Osobistych, Ewidencji Ludności i Sprawach dotyczących dzaiałalności gospodarczej:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

 7:30 – 15:15

 wtorek

 9:00 – 16:45

  

Osoby pełniące kierownicze stanowiska w Gminie Wasilków:

Burmistrz Wasilkowa:

Adrian Łuckiewicz

Zastępca Burmistrza:

Dominika Jocz

Sekretarz:

Zbigniew Tochwin

 Skarbnik:

Joanna Kunikowska

kierownik BGGN:

Piotr Kruszewski

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych
Kazimierz Kmita
email: iod@wasilkow.pl

 

W sprawach skarg i wniosków :

 

- Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz przyjmuje w każdy wtorek w godz. od 9.00 do 17.00.
- Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Aleksander Zalejski przyjmuje w każdy wtorek w godz. od 15.00 do 16.00, a w tygodniu, w którym odbywa się sesja również w dniu sesji – godzinę przed nią - pokój nr 22 (piętro I)