Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”

Wasilków, 2016-07-25

BGGN.271.06.2016

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury

transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia

dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”

ze względu na fakt, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą w zakresie art. 7 ust. 1 w wyniku niezastosowania art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W wyniku analizy przeprowadzonego postępowania zwrócono uwagę na fakt, że dopiero 4 lipca 2016 r. w ramach wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia sprecyzowano wymagania, co do uprawnień osób kierujących budową (drogowe i sanitarne), udostępniono pierwotny projekt techniczny i szczegółowe specyfikacje techniczne. Wyjaśnienia te i uzupełnienia mogły mieć istotny wpływ na udział w postępowaniu oraz na treść ofert. Stąd też termin otwarcia ofert powinien zostać wyznaczony na co najmniej 22 dni po dniu wyjaśnień.

Ponadto wątpliwości budzi zastosowanie w dokumentacji nazw własnych, które sugerują producentów. Pomimo zapisów o dopuszczalności produktów podobnych zarówno w dokumentacji, jak i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, mogło to utrudnić uczciwą konkurencję.

Dodana: 25 lipiec 2016 15:10

Zmodyfikowana: 26 lipiec 2016 09:21

Lista stron