Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - sala wielofunkcyjna z funkcją sali spotkań

 

Wasilków, 29.12.2017 r.

BGGN.271.24.2017.SB

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową

dot. zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

- sala wielofunkcyjna z funkcją sali spotkań

I.  Zamawiający

Gmina Wasilków

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

II.  Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) dla robót budowlanych.

III.  Nazwa zamówienia

Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

- sala wielofunkcyjna z funkcją sali spotkań

IV.

1a. Wybór najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 1.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Kompleks Budownictwo Tomasz Wądołowski,

Adres Wykonawcy: 15-521 Białystok, Zaścianki, ul. J. Soplicy 7,

Punktacja oferty: 100 pkt: 60 pkt za cenę brutto,

40 pkt za długość gwarancji.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

1b. Pozostałe oferty

Nr oferty: 2.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „Geno” Sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy: 16-100 Sokółka, ul. Witosa 135,

Punktacja oferty: 89 pkt: 49 pkt za cenę brutto,

40 pkt za długość gwarancji.

Streszczenie oceny: trzecia - pośrednia.

Nr oferty: 3.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Sato Sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy: 15-339 Białystok, ul. Zielna 31W,

Punktacja oferty: 90 pkt: 50 pkt za cenę brutto,

40 pkt za długość gwarancji.

Streszczenie oceny: druga - pośrednia.

Nr oferty: 4.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Graso s.c. A. Sobecki, M. Gryszko,

Adres Wykonawcy: 15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 17 lok. U3,

Punktacja oferty: 83 pkt: 43 pkt za cenę brutto,

40 pkt za długość gwarancji.

Streszczenie oceny: czwarta - najmniej korzystna.

2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

4. Unieważnienie postępowania

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

Dodana: 29 grudzień 2017 15:17

Zmodyfikowana: 29 grudzień 2017 15:17