Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

 

Ogłoszenie nr 500077608-N-2017 z dnia 19-12-2017 r.

Gmina Wasilków : Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 598800-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wasilków , Krajowy numer identyfikacyjny 050659183, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 71-85-400 wewn. 022, e-mail kancelaria@wasilkow.pl, faks 857 185 700.

Adres strony internetowej (url): http://www.wasilkow.pl/

Adres profilu nabywcy: http://bip.wasilkow.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BGGN,271.19.2017.SB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z Przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” polegające na: a) przebudowie ul. Białostockiej w Wasilkowie na długości ok. 273 m wraz z odcinkami ul. Kościelnej i ul. Rynek Kilińskiego w Wasilkowie, a w szczególności na wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 5 cm o powierzchni ok. 156 m2, nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości 9-11 cm w kolorze jasnej szarości o powierzchni ok. 2797 m2, nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości 9-11 cm w kolorze czarnym o powierzchni ok. 190 m2, nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości 9-11 cm w kolorze czerwonym o powierzchni ok. 44 m2, nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości 15-17 cm w kolorze ciemnej szarości o powierzchni ok. 149 m2, chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm o powierzchni ok. 36 m2, chodników z płyt betonowych o powierzchni ok. 10 m2, nawierzchni z kostki brukowej betonowej (do przełożenia) o powierzchni ok. 36 m2, chodników z kostki kamiennej nieregularnej o powierzchni ok. 585 m2, chodników z kostki kamiennej nieregularnej w kolorze czerwonym o powierzchni ok. 60 m2, chodników z płyt kamiennych grubości 8 cm koloru ciemnej szarości o powierzchni ok. 1 200 m2, chodników z płyt kamiennych grubości 8 cm koloru szarego o powierzchni ok. 1 165 m2, chodniki z płyt kamiennych płomieniowanych kamień Sokólski grubości 8 cm (w odcieniu czerwonym) o powierzchni ok. 837 m2, chodników z płyt kamiennych ryflowanych grubości 8 cm (kolor czarny) o powierzchni ok. 97 m2, b) budowie kanalizacji deszczowej na długości ok. 288 m, a w szczególności na montażu kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk śr. 500 mm o długości ok. 241 m, montażu kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk śr. 315 mm o długości ok. 36 m, montażu studni rewizyjnych z kręgów betonowych śr. 1200 mm - 9 szt., montażu studni rewizyjnych z kręgów betonowych śr. 1000 mm - 2 szt., montażu studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 25 szt., montażu kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk śr. 200 mm o długości ok. 163 m, c) przebudowie kanalizacji teletechnicznej i kabli miedzianych Orange Polska - rejon szaf 2A, 3A, 4A, 5A, a w szczególności na budowie kanalizacji kablowej pierwotnej o łącznej długości ok. 261 m, budowie studni kablowych SK-2 szt. 2 i SK 6 szt. 6, przebudowie kabli miedzianych rozdzielczych i osprzętu, likwidacji kanalizacji kablowej i studni kablowych, demontażu sieci magistralnej i rozdzielczej, d) budowie linii kablowej oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi, wykonaniu kanału technologicznego, oraz demontażu linii oświetleniowej, a w szczególności na ułożeniu kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXs 5x25 o długości ok. 799 m, montażu i stawianiu słupów oświetleniowych - szt. 6, montażu latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - kpl. 25, ułożeniu rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm na długości ok. 885 m i budowie studni kablowych prefabrykowanych - studni 10, demontaż słupów oświetleniowych łącznie szt. 6, wraz z wykonaniem innych prac przewidzianych w dokumentacji. Dokładny zakres prac zawiera załącznik nr 7 - dokumentacja. Uwaga: najpóźniej do 01.12.2017 r. Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia za kwotę wraz z podatkiem VAT do 1 000 000,00 zł, słownie złotych: jeden milion i 00/100, zgodnie z kosztorysem ofertowym i harmonogramem robót, które są wymagane wraz z ofertą. CPV: 45233100-0, 45233253-7, 45231300-8, 45231400-9, 45232300-5. Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji na okres co najmniej 3 pełnych lat. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda, by Wykonawca lub Podwykonawca wykonał co najmniej podbudowę i nawierzchnię jezdni i chodników za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia i uprawnienia zamawiającego ustalone są w projekcie umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233100-0

Dodatkowe kody CPV: 45233253-7, 45231300-8, 45231400-9, 45232300-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3252349.31

Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: UAB „Šiauliu Plentas” reprezentowana przez UAB „Šiauliu Plentas” Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Email wykonawcy: marek.nawrocki@splentas.pl

Adres pocztowy: ul. Ciołkowskiego 24

Kod pocztowy: 15-545

Miejscowość: Białystok

Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

tak

Skrót literowy nazwy państwa: Lt

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5110000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 5110000.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5617208.21

Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Wykonawca przewiduje powierzenie podwykonawcom robót: elektrycznych, telekomunikacyjnych, sanitarnych, asfaltowych i drogowych.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Dodana: 19 grudzień 2017 10:49

Zmodyfikowana: 19 grudzień 2017 10:49