Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa nawierzchni w ciągu ulicy Białostockiej, na odcinku pomiędzy miejscowościami Białystok i Wasilków (wz2)

 

Ogłoszenie nr 500078815-N-2017 z dnia 20-12-2017 r.

Wasilków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 631869-N-2017
Data: 13/12/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wasilków , Krajowy numer identyfikacyjny 050659183, ul. Białostocka  7, 16-010   Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 71-85-400 wewn. 022, e-mail kancelaria@wasilkow.pl, faks 857 185 700.
Adres strony internetowej (url): www.wasilkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 zamówienie o podobnym charakterze i zakresie jak przedmiot zamówienia, tj.: wybudował, rozbudował lub przebudował drogę o nawierzchni bitumicznej a wartość tych robót była nie mniejsza niż 1.500.000,- zł brutto i udokumentuje, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; b) dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06), w specjalności drogowej, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 2016.65 z dnia 2016.01.15). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 zamówienie o podobnym charakterze i zakresie jak przedmiot zamówienia, tj.: wybudował, rozbudował lub przebudował drogę o nawierzchni bitumicznej a wartość tych robót była nie mniejsza niż 600.000,- zł brutto i udokumentuje, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; b) dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06), w specjalności drogowej, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 2016.65 z dnia 2016.01.15). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2.)
W ogłoszeniu jest: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i 0/100 PLN.). 2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego tj. Urzędu Miejskiego w Wasilkowie: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Nr 08 1930 1624 2009 6800 2951 0004. 4) Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 5) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6) W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ………….r. – do dnia ………………..r.”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 7) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 8) Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 25.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i 0/100 PLN.). 2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego tj. Urzędu Miejskiego w Wasilkowie: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Nr 08 1930 1624 2009 6800 2951 0004. 4) Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 5) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6) W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ………….r. – do dnia ………………..r.”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 7) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 8) Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 

Dodana: 20 grudzień 2017 15:03

Zmodyfikowana: 22 grudzień 2017 13:29