Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach - etap II

Wasilków, 05.04.2017 r.

BGGN.271.01.2017.SB

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu

dot. wykonania nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach - etap II

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

uzupełniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

poprzez udostępnienie wzoru umowy.

W związku z tym zmieniam specyfikację istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1)  w punkcie 14 w wierszu 1 słowa „załącznik nr 1a lub 1b” zamieniam na „załącznik nr 1”;

2)  w punkcie 16 w wierszu 1 słowa „załącznik nr 1a lub 1b” zamieniam na „załącznik nr 1”;

3)  na końcu SIWZ zmieniam listę załączników zamieniając „załącznik nr 1a: wzór umowy (z podwykonawcami), załącznik nr 1b: wzór umowy (bez podwykonawców)” na „załącznik nr 1: wzór umowy”.

Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Jednocześnie ze względu na umożliwienie dostosowania się do wyżej wymienionych zmian na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

zmieniam specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

dot. wykonania nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach - etap II poprzez:

1)  zmianę poniższych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a)  w punkcie 10 w ten sposób, że wiersz nr 12 przyjmuje brzmienie:

Nie otwierać przed 2017-04-12 godz. 11:15”,

b)  w punkcie 11 w ten sposób, że:

- wiersz nr 1 przyjmuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa dnia 2017-04-12 o godz. 11:00.”

- początek wiersza nr 9 przyjmuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-04-12 o godz. 11:15...”.

Zmiany te prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe zapisy SIWZ poza wyżej wymienionymi pozostają bez zmian.

Zmiany SIWZ prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu:

1) w punkcie IV.6.2): „Data: 12/04/2017”,

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.

Załącznik: wzór umowy.

Dodana: 5 kwiecień 2017 14:19

Zmodyfikowana: 5 kwiecień 2017 14:19

Lista stron