Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Dokumentacja techniczna budowy krytej pływalni w Wasilkowie

 

Wasilków, 2017-09-29

BGGN.271.15.2017.SB

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową

dot. zamówienia pn. Dokumentacja techniczna budowy krytej pływalni w Wasilkowie

I.  Zamawiający

Gmina Wasilków

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

II.  Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) dla usług.

III.  Nazwa zamówienia

Dokumentacja techniczna budowy krytej pływalni w Wasilkowie

IV.

1a. Wybór najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 2.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Ptaszyński Architektura Roman Ptaszyński

Adres Wykonawcy: 15-437 Białystok, ul. dr Ireny Białówny 9/6

Punktacja oferty: 90 pkt: 60 pkt za cenę brutto.

15 pkt za długość gwarancji.

15 pkt za termin wykonania.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

1b. Pozostałe oferty

Nr oferty: 1.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Metropolis Sp. z o.o. Sp. k.

Adres Wykonawcy: 70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12

Punktacja oferty: 87 pkt: 47 pkt za cenę brutto.

15 pkt za długość gwarancji.

25 pkt za termin wykonania.

Streszczenie oceny: druga - najmniej korzystna.

2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

4. Unieważnienie postępowania

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

Dodana: 29 wrzesień 2017 15:10

Zmodyfikowana: 29 wrzesień 2017 15:10