Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień do SIWZ dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

 

Wasilków, 29.09.2017 r.

BGGN.271.17.2017.SB

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień do SIWZ

dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania

Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w postępowaniu dot. zamówienia pn.

Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania

Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

udzielam poniżej wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Problem 1: Prosimy o udostępnienie formularzy (druków oferty) w wersji edytowalnej.
Odpowiedź 1: Zamawiający udostępnia, jako załączniki do niniejszego dokumentu, wersje edytowalne załączników nr 2 - 6 do SIWZ.
Problem 2: Prosimy o przekazanie kosztorysów ofertowych, jakie należy dołączyć do oferty, Zamawiający przekazał jedynie przedmiary.
Odpowiedź 2: Zamawiający nie zamieści kosztorysów ofertowych.
Problem 3: Prosimy o przekazanie kosztorysów ofertowych w wersji edytowalnej.
Odpowiedź 3: Patrz odpowiedź 2.
Problem 4: Prosimy o przekazanie decyzji administracyjnych, decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno-prawnego.
Odpowiedź 4: Zamawiający udostępnia ww. dokumenty, jako załączniki do niniejszego dokumentu.
Problem 5: Prosimy o przekazanie warunków wydanych przez gestorów sieci.
Odpowiedź 5: Zamawiający udostępnia ww. dokumenty, jako załączniki do niniejszego dokumentu.
Problem 6: Prosimy o przekazanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Odpowiedź 6: Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma opracować Wykonawca realizujący zamówienie.
Problem 7: Prosimy o przekazanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na czas budowy ścieżki rowerowej.
Odpowiedź 7: Zamawiający przekaże Wykonawcy część pasa drogowego jako plac budowy i nie będzie wystawiał decyzji o zajęciu pasa drogowego.
Problem 8: Prosimy o informację, kto poniesie opłatę za zajęcie pasa drogowego na czas budowy ścieżki rowerowej.
Odpowiedź 8: Patrz odpowiedź 7.
Problem 9: Prosimy o przekazanie projektu organizacji ruchu docelowej.
Odpowiedź 9: Zamawiający udostępnia ww. dokumenty, jako załączniki do niniejszego dokumentu.
Problem 10: Prosimy o przekazanie projektu montażu barier na istniejącym moście.
Odpowiedź 10: Miejsce montażu barier na istniejącym moście zawarty jest na rysunku nr 4 dot. branży mostowej. Ponadto w przedmiarze dot. branży mostowej roboty związane z montażem barier na istniejącym moście zawarte są w poz. 3 i poz. 31. Należy przewidzieć wykonanie podlewek niskoskurczowych.
Problem 11: Prosimy o informację, kto będzie właścicielem materiałów z rozbiórek.
Odpowiedź 11: Właścicielem będzie Zamawiający.
Problem 12: Prosimy o informację, kto będzie właścicielem drewna z wycinki.
Odpowiedź 12: Właścicielem będzie Zamawiający.
Problem 13: Prosimy o poprawienie projektu, zgodnie z przedmiarem – zjazdy z kostki, zgodnie z projektem zjazdy bitumiczne, sugerujemy aby zjazdy były zgodne z przedmiarem robót – tj. nawierzchnia z kostki – łatwiejsze wykonanie.
Odpowiedź 13: Zjazdy wykonać zgodnie z opracowaniem.
Problem 14: „Czy poz. przedmiaru 2.5.3.1 Dostawa i montaż poręczy mostowej L-31m - ...- 2,10 t powinna być pominięta w branży drogowej a dodana do zadania branży mostowej?”
Odpowiedź 14: Nie, przedmiotowa bariera stanowi projektowaną barieroporęcz na odcinku pomiędzy ul. E. Plater a istniejącym mostem (ustawiona będzie po rozbiórce bariery istniejącej) i jest elementem przedmiaru branży drogowej.

Jednocześnie zmieniam specyfikację istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1.  W punkcie V. 4) c) na końcu zapisu kropkę zamienia się na średnik i dodaje:

„warunek będzie spełniony, gdy do części 1 - Ścieżka drogowa i chodnik - Wykonawca wykaże się dysponowaniem osoby z uprawnieniami do kierowania robót drogowych, zaś do części 2 - Kładka nad rzeką Supraśl - Wykonawca wykaże się dysponowaniem osoby z uprawnieniami do kierowania robót mostowych.”

2.  W punkcie XXI. 15. obecny zapis zmienia się na następujący:

„Zamawiający informuje, że zapis art. 36 ust. 2 pkt 15 dotyczy niniejszego postępowania. Zamówienie podzielone jest na dwie części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub obu części zamówienia.”

3.  W na końcu punktu XXI. dopisuje się:

„17. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z druków udostępnionych przez Zamawiającego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia, czy składany Zamawiającemu dokument zawiera wszystkie treści z udostępnionego druku i jest zgodny z wersją nieedytowalną, o ile taka została udostępniona.”

4.  Obecny zapis punktu IV. zamienia się na zapis następujący:

„1. Zamówienie w części 1 - Ścieżka rowerowa i chodnik - należy wykonać w terminie nie dłuższym niż do 10 sierpnia 2018 r., zgodnie z ofertą.

2. Zamówienie w części 2 - Kładka nad rzeką Supraśl - należy wykonać w terminie nie dłuższym niż do 30 kwietnia 2019 r., zgodnie z ofertą.”

Powyższe zmiany prowadzą do zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

Załączniki:
1) wersje edytowalne załączników nr 2 - 6 do SIWZ,
2) załączniki do punktu 4 i 5,

3) projekt stałej organizacji ruchu.

 

Dodana: 29 wrzesień 2017 12:20

Zmodyfikowana: 29 wrzesień 2017 12:20