Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

 

BGGN.271.16.2017.SB Wasilków, 27.09.2017 r.

Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia

dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie

realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków”

- jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579):

1)  zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) w punkcie X. Opis sposobu przygotowania ofert w zdaniu rozpoczynającym się od słów:

„Nie otwierać przed...” zmienia się datę na 2017-10-04; pozostała część nie ulega zmianie;

b) w punkcie XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w zdaniu rozpoczynającym się od słów:

„Termin składania ofert...” zmienia się datę na 2017-10-04; pozostała część nie ulega zmianie;

c) w punkcie XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w zdaniu rozpoczynającym się od słów:

„Otwarcie ofert nastąpi...” zmienia się datę na 2017-10-04; pozostała część nie ulega zmianie.

Powyższe zmiany prowadzą do następującej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:

w punkcie IV.6.2) Termin składania ofert... zmienia się datę na 2017-10-04.

Pozostała cześć nie ulega zmianie.

2)  uzupełniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) poprzez udostępnienie Dodatkowych wyjaśnień do dokumentacji wraz z plikiem szczegol 8.pdf

- w załączeniu;

3)  udzielam poniżej następujących wyjaśnień:

Problem 1: „Czy Zamawiający ma projekt organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy?”

Odpowiedź na problem 1: Nie, opracowanie takiego projektu leży po stronie Wykonawcy.

Problem 2: „Czy Zamawiający zezwoli na poruszanie się transportu ciężarowego na czas realizacji

po ul. Grodzieńskiej i Białostockiej oraz po drodze przez Nowodworce?”

Odpowiedź na problem 2: Ulice Grodzieńska i Białostocka są drogami gminnymi i Zamawiający dopuści

transport ciężarowy związany z realizacją przedmiotowej inwestycji, zaś droga

do Nowodworców jest drogą powiatową.

Problem 3: „Czy rozbierana kostka brukowa ma być układana na paletach i odwożona na plac Inwestora?

(jaka odległość, palety Zamawiającego, czy Wykonawcy)?”

Odpowiedź na problem 3: Tak, płytki chodnikowe i kostka brukowa ma być układana na paletach,

zaś krawężniki i obrzeża mogą być rozbierane koparką. Palety zapewni Wykonawca.

Problem 4: „Który zapis jest prawidłowy i obowiązujący w tym przetargu?”

(dot. zapisu zapisu o wykonaniu w roku 2017 r. robót o wartości 1 000 000,00 zł)

Odpowiedź na problem 4: Obowiązuje zapis z SIWZ, tj:

„Uwaga: najpóźniej do 01.12.2017 r. Wykonawca może wykonać przedmiot

zamówienia za kwotę wraz z podatkiem VAT do 1 000 000,00 zł, słownie złotych:

jeden milion i 00/100, zgodnie z kosztorysem ofertowym i harmonogramem robót,

które są wymagane wraz z ofertą.”

Problem 5: „Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę warunków płatności i rozliczenie

za wykonane prace z uwzględnieniem miesięcznych faktur częściowych z uwagi na wysokie koszty

materiału. Płatności miesięczne pozwolą na szybką i dobrą realizację inwestycji.”

Odpowiedź na problem 5: Zamawiający przychyla się do prośby i dopuszcza ww. sposób rozliczeń.

W załączeniu:

Dodatkowe wyjaśnienia do dokumentacji wraz z plikiem szczegol 8.pdf

aa.

 

Dodana: 28 wrzesień 2017 10:02

Zmodyfikowana: 28 wrzesień 2017 10:02