Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Dąbrówkach

Na podstawie art.37 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U.Nr poz.1774 z 2015 r./

Burmistrz Wasilkowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Dąbrówkach przy ul. Dębowej oznaczonych jako działki:

Nr geodezyjny 103/3+104/2 o pow. 0,1219 ha - cena wywoławcza zł. 70.000,-

Nr geodezyjny 103/2+104/1 o pow. 0,2511 ha – cena wywoławcza zł.103.000,-

+ Vat 23% , który będzie doliczony do cen osiągniętych w przetargu.

Nr Księgi Wieczystej BI1B/00029305/5.

W/w nieruchomość nie posiada miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wasilków teren, na którym znajduje się w.w. działka oznaczony jest symbolem MN/MR/U (zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługi). Dla działek 103 i 104 (przed podziałem) wydana została decyzja o warunkach zabudowy, w której ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych w ilości do 5 szt.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7 pokój Nr 6.

Przetarg odbędzie się dnia 14.01.2016 r. o godz.10,00 w sali Nr 5 tut. Urzędu.

Wadium w wysokości zł. 7.000,- do każdej z działek należy wpłacić do dnia 11.01.2016 r. przelewem na konto w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku z siedzibą w Wasilkowie Nr 08 1930 1624 2009 6800 2951 0004. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w.w. konto. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 1% ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny

nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada

na rzecz sprzedającego. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego. Koszt umowy ponosi nabywca.

Wznowienie granic działki na koszt nabywcy.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

W/w ogłoszenie jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, na stronie internetowej tut. Urzędu i w gazecie Kurier Poranny.

Wasilków, dnia 11.12.2015 r.

Sprawę prowadzi inspektor

Czesława Łukaszewicz

tel.85-71-85-233 w.24

Poniżej zamieszczona jest treść ogłoszenia w formacie .pdf

Dodana: 11 grudzień 2015 14:25

Zmodyfikowana: 11 grudzień 2015 14:25

Lista stron