Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”

Wasilków, 2016-08-29

BGGN.271.10.2016

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury

transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

udzielam poniżej wyjaśnień

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”.

Jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu zakończenia przedmiotowej inwestycji na czerwiec 2017 r. uzasadniając to tym, że zaproponowany przez Zamawiającego termin realizacji robót przypada w większości na okres zimowy, w którym nie ma możliwości realizacji robót drogowych.

Zamawiający po analizie problemu informuje, że nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie należy wykonać w terminie 120 dni od daty podpisania umowy. Zamawiającemu zależy na jak najszybszej realizacji Inwestycji w możliwie jak największym zakresie przed nastaniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających postęp prac. Ponadto § 4 umowy przewiduje możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót. Wobec powyższego nie zmienia się zapisów SIWZ.

Niniejsze wyjaśnienia SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Dodana: 30 sierpień 2016 11:46

Zmodyfikowana: 30 sierpień 2016 11:46