Informacja o wyborze oferty dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną BGGN.271.11.2016

Wasilków, 2016-09-05

BGGN.271.11.2016

Informacja o wyborze oferty

dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie

wraz z dokumentacją techniczną

I. Zamawiający

Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm. z 2016 poz. 1020) dla robót budowlanych.

III. Nazwa zamówienia

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie

wraz z dokumentacją techniczną

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 3.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Firma Wielobranżowa Magdalena Łach

Adres Wykonawcy: 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 75

Punktacja oferty: 100,0 pkt: 60,0 pkt za cenę brutto 338 960,85 zł

i 40 pkt za długość rękojmi - 6 lat.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

V. Pozostałe oferty

Oferta nr 1:

Speed Invest Sp. z o.o.

05-230 Kobyłka, ul. Ossowska 15

Punktacja oferty: 81,4 pkt, tj. 41,4 pkt za cenę brutto i 40 pkt za długość rękojmi.

Streszczenie oceny: piąta - najmniej korzystna.

Oferta nr 2:

Dro-Mar” Marcin Dróżdż

26-640 Skaryszew, ul. Radomska 138

Punktacja oferty: 88,1 pkt, tj. 48,1 pkt za cenę brutto i 40 pkt za długość rękojmi.

Streszczenie oceny: trzecia.

Oferta nr 4:

Przedsiębiorstwo Budowlane „Monobet” Marian Andrzejewski

87-617 Bobrowniki, ul. Włocławska 14c

Punktacja oferty: 87,7 pkt, tj. 47,7 pkt za cenę brutto i 40 pkt za długość rękojmi.

Streszczenie oceny: czwarta.

Oferta nr 5:

Bullait” Andrzej Ciuchta

82-300 Elbląg, ul. Okulickiego 13/21

Punktacja oferty: 93,7 pkt, tj. 53,7 pkt za cenę brutto i 40 pkt za długość rękojmi.

Streszczenie oceny: druga.

VI. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone

W niniejszym postępowaniu przetargowym nie odrzucono żadnej oferty.

VII. Wykonawcy wykluczeni

W niniejszym postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego wykonawcy.

VIII. Dynamiczny system zakupów

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Dodana: 7 wrzesień 2016 15:03

Zmodyfikowana: 7 wrzesień 2016 15:03