Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) prowadzące do zmiany ogłoszenia o zamówieniu dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

Wasilków, 2016-08-24

OSO.271.2.2016

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

prowadzące do zmiany ogłoszenia o zamówieniu

dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4

do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

udzielam wyjaśnień do SIWZ

dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków. W związku z tym

zmieniam w pkt 10 i 11 SIWZ oraz w pkt IV.4.4) ogłoszenia o zamówieniu

termin składania ofert i ich otwarcia na dzień 2016-08-31. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pyt. 1: Dot. pkt 3.24 Minimalnych wymagań technicznych dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4: Zamawiający wymaga by autopompa umożliwiała podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum czterech nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z boku.

Zgodnie z normą w samochodach typu GBA standardowo stosuje się dwie nasady tłoczne 75. Dodatkowe nasady zwiększają całkowity koszt zakupu samochodu, co nie powinno zostać bez znaczenia dla Zamawiającego biorąc pod uwagę fakt, że pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu niewystarczających środków na realizację zamówienia.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści samochód wyposażony w min. dwie nasady tłoczne 75 zlokalizowane po bokach pojazdu?

Odp. 1: Zamawiający dopuszcza samochód wyposażony w min. dwie nasady tłoczne 75 zlokalizowane po bokach pojazdu.

Pyt. 2: Dot. pkt 3.30 Minimalnych wymagań technicznych dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4: Zamawiający wymaga by napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym było możliwe z poziomu terenu i z dachu samochodu przez nasadę min. 75.

Informujemy Zamawiającego, że napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym jest standardowo realizowane przez nasady 52. Jest to rozwiązanie stosowane z powodzeniem od wielu lat.

Czy Zamawiający dopuści by napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym było realizowane z poziomu terenu i z dachu samochodu przez nasady 52?

Odp. 2: Zamawiający dopuszcza, by napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym było realizowane z poziomu terenu i z dachu samochodu przez nasady 52.

Dodana: 24 sierpień 2016 14:09

Zmodyfikowana: 24 sierpień 2016 14:09