Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

Wasilków, 2016-08-17

OSO.271.2.2016

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4

do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

udzielam wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4

do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

i zmieniam treść załącznika nr 5 do SIWZ.

Poniższe wyjaśnienia i zmiany nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Pyt. 1: dot. pkt 1.3 załącznika nr 5 do SIWZ - Minimalnych wymagań technicznych dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4
Czy Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w mocowania sprzętu zgodnie z wytycznymi standaryzacji bez zapisu o standaryzacji w świadectwie dopuszczenia?

Odp. 1: Tak.

Pyt. 2: dot. pkt 1.3 załącznika nr 5

Zamawiający wymaga, by świadectwo dopuszczenia na pojazd obejmowało również wyposażenie ratownicze zgodnie z wymaganiami „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu PSP”.

Tak postawiony wymóg pociąga za sobą konieczność przeprowadzenia badań certyfikacyjnych pojazdu wraz z pełnym wyposażeniem, co w konsekwencji podnosi koszty pojazdu, a przede wszystkim wydłuża termin produkcji uniemożliwiając realizację zadania w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdów ze świadectwem dopuszczenia bez wpisu o wyposażeniu ratowniczym zgodnym z wymaganiami „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu PSP”, jednakże fizycznie przystosowanego do przewożenia wyposażenia zgodnego z wymaganiami załącznika nr 1 i 5 do „Wytycznych standaryzacji KG PSP”?

Odp. 2: Tak. Zamawiający zmienia treść punktu nr 1.3 załącznika nr 5 Minimalnych wymagań technicznych dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 na następującą:

„Samochód musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm).
Potwierdzeniem spełnienia w/w wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno - jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego Świadectwa Dopuszczenia na pojazd.
Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm).
Potwierdzeniem spełnienia w/w wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno - jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego Świadectwa Dopuszczenia dla tego sprzętu.”.

Pyt. 3: dot. pkt 2.3 załącznika nr 5 do SIWZ - Minimalnych wymagań technicznych dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA oraz polską normą PN-EN 1846-2 pojemność zbiornika paliwa powinna zapewnić 300 km jazdy drogowej lub 4-godzinną pracę autopompy. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa o pojemności 130 dm3 w pełni spełniający wymagania polskich przepisów + rezerwa paliwowa w dodatkowych zbiornikach?

Odp. 3: Tak. Zamawiający zmienia treść punktu nr 2.3 załącznika nr 5 Minimalnych wymagań technicznych dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 na następującą:

„- zbiornik paliwa min. 150 dm3 lub min. 130 dm3 wraz z rezerwą paliwową w dodatkowych zbiornikach,”.

Pyt. 4: dot. pkt 2.3 załącznika nr 5 do SIWZ - Minimalnych wymagań technicznych dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w ABS bez układu ASR i ESP?

Układy ASR i ESP nie są wymagane w samochodach pożarniczych. W samochodach pożarniczych system ABS jest w pełni wystarczający tym bardziej, że Zamawiający wymaga napędu 4x4.

Zamawiający wymaga, by pojazd był wyposażony w układy ABS, ASR, ESP lub równoważne. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że wymienione rozwiązania (z wyjątkiem ABS) nie są stosowane w pojazdach z napędem 4x4, a sam system ABS również jest odłączany w momencie jazdy w trudnym terenie.
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z systemem ABS, jednakże bez systemów ASR i ESP?

Odp. 4: Tak. Zamawiający zmienia treść punktu nr 2.3 załącznika nr 5 Minimalnych wymagań technicznych dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 na następującą:

„- pojazd wyposażony w układ ABS lub równoważny,”

Pyt. 5: dot. pkt 1.7 załącznika nr 5
Zamawiający wymaga, żeby pojazd był fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i zabudowy min. 2016.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fabrycznie nowego pojazdu zabudowanego w 2016 roku, na fabrycznie nowym podwoziu z roku produkcji 2015?

Odp. 5: Tak. Zamawiający zmienia treść punktu nr 1.7 załącznika nr 5 Minimalnych wymagań technicznych dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 na następującą:

„1.7 Samochód fabrycznie nowy, zabudowa z 2016 r.”

Pyt. 6: dot. pkt 2.3 załącznika nr 5
Zamawiający wymaga, by pojazd był wyposażony w silnik o mocy min. 213 kW.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z silnikiem o mocy 210 kW, co nie będzie miało negatywnego wpływu na parametry użytkowe pojazdu?

Odp. 6: Tak. Zamawiający zmienia treść punktu nr 2.3 załącznika nr 5 Minimalnych wymagań technicznych dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 na następującą:

„- silnik o mocy min. 210 kW z zapłonem samoczynnym, silnik spełniający wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin,”.

Pyt. 7: dot. pkt 2.5 załącznika nr 5

Zamawiający wymaga by kabina pojazdu była wyposażona w cztery fotele dla załogi siedzącej z tyłu.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z kabiną wyposażoną w siedzisko dla czterech członków załogi siedzących z tyłu z zamontowanymi uchwytami do mocowania aparatów oddechowych i schowkiem umieszczonym pod siedziskiem?

Odp. 7: Tak.

Pyt. 8: dot. pkt 3.17 załącznika nr 5

Zamawiający wymaga, by autopompa posiadała możliwość ręcznego dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiającą uzyskiwanie stężeń co najmniej 3% i 6%.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z automatycznym dozownikiem środka pianotwórczego umożliwiającą uzyskiwanie stężeń co najmniej 3% i 6% w całym zakresie pracy autopompy?

Odp. 8: Tak. Zamawiający zmienia treść punktu nr 3.17 załącznika nr 5 Minimalnych wymagań technicznych dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 na następującą:

„- ręczne i/lub automatyczne dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń w zakresie co najmniej 3% i 6%.”.

Pyt. 9: dot. pkt 3.23 załącznika nr 5

Zamawiający wymaga, by w przedziale autopompy był zamontowany wyłącznik do uruchamiania silnika pojazdu.

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że wyłącznik służy jednoznacznie do wyłączania silnika pojazdu, a nie do jego uruchamiania.

Co więcej, włączanie i wyłączanie silnika pojazdu, ze względu na nagłe obciążenie mechanizmów pracujących, powinno odbywać się za pomocą stacyjki pojazdu, po uprzednim rozłączeniu elementów napędowych. O ile wyłączenie silnika pojazdu w przedziale obsługi autopompy tłumaczyć można koniecznością sytuacji nagłej (np. konieczność natychmiastowego zaprzestania podawania środków gaśniczych), o tyle ponowne jego uruchomienie z uwagi na obciążenie mechaniczne sprzęgniętych już ze sobą elementów napędowych pompy nie powinno odbywać się z tyłu. Umieszczenie w tylnym przedziale włącznika startu silnika powodować będzie, że obsługujący będą, zgodnie z założeniem, że skoro jest, używać go znacznie częściej niż wymagałaby tego sytuacja nagła, co skutkować może uszkodzeniem układu napędowego autopompy.

Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu bez możliwości włączania silnika z przedziału autopompy?

Odp. 9: Tak. Zamawiający zmienia treść punktu nr 3.23 załącznika nr 5 Minimalnych wymagań technicznych dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 na następującą:

„Umieszczenie w przedziale autopompy przełącznika do wyłączania i uruchamiania silnika samochodu, przy czym uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów, lub jedynie wyłącznika silnika samochodu.”.

Załącznik:

1) Minimalne wymagania techniczne średni OSP Jurowce po zmianach 17-08-2016.docx

Dodana: 17 sierpień 2016 13:21

Zmodyfikowana: 17 sierpień 2016 13:21