Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”

Wasilków, 2016-06-30

BGGN.271.06.2016

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu

dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury

transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

zmieniam specyfikację istotnych warunków zamówienia

dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”:

1)  w punkcie 10 w ten sposób, że linia nr 13 przyjmuje brzmienie:

Nie otwierać przed 2016-07-11 godz. 11:15”,

2)  w punkcie 11 w ten sposób, że:

a)  linia nr 1 przyjmuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa dnia 2016-07-11 o godz. 11:00.”

b)  początek linii nr 9 przyjmuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2016-07-11 o godz. 11:15...”.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Niniejsze zmiany SIWZ prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu:

1) w punkcie IV.2.2): „Data: 11/07/2016”,

2) w punkcie IV.2.7): „Data: 11/07/2016” i „Otwarcie ofert nastąpi 11.7.2016...”.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Dodana: 30 czerwiec 2016 14:27

Zmodyfikowana: 30 czerwiec 2016 14:27