Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Modernizacja ul. Rabczyńskiego w Wasilkowie

 

Wasilków, 19.03.2018 r.

BGGN.271.02.2018.SB

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową

dot. zamówienia pn. Modernizacja ul. Rabczyńskiego w Wasilkowie

I.  Zamawiający

Gmina Wasilków

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

II.  Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) dla robót budowlanych.

III.  Nazwa zamówienia

Modernizacja ul. Rabczyńskiego w Wasilkowie

IV.

1a. Wybór najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 4.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Strabag Sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy: 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10,

Punktacja oferty: 99,8 pkt: 59,8 pkt za cenę brutto,

20,00 pkt za termin wykonania,

20,00 pkt za doświadczenie kierownika budowy.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

1b. Pozostałe oferty

Nr oferty: 1.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Przeds. Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz,

Adres Wykonawcy: 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24,

Punktacja oferty: 80,0 pkt: 60,0 pkt za cenę brutto,

10,0 pkt za termin wykonania,

10,0 pkt za doświadczenie kierownika budowy.

Streszczenie oceny: czwarta - najmniej korzystna.

Nr oferty: 2.

Nazwa (firma) Wykonawcy: P.W. Izbiccy Aneta Małgorzata Izbicka,

Adres Wykonawcy: 15-591 Białystok, ul. Milowa 24,

Punktacja oferty: 98,9 pkt: 58,9 pkt za cenę brutto,

20,0 pkt za termin wykonania,

20,0 pkt za doświadczenie kierownika budowy.

Streszczenie oceny: druga - pośrednia.

Nr oferty: 3.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Przeds. Handlowo - Usługowe „Krystex” Żukowski Krzysztof,

Adres Wykonawcy: 16-020 Czarna Białostocka, ul. Zagórna 7,

Punktacja oferty: 89,4 pkt: 59,4 pkt za cenę brutto,

20,00 pkt za termin wykonania,

10,00 pkt za doświadczenie kierownika budowy.

Streszczenie oceny: trzecia - pośrednia.

2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

4. Unieważnienie postępowania

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

Dodana: 20 marzec 2018 11:18

Zmodyfikowana: 20 marzec 2018 11:18

Lista stron