Zapytanie ofertowe - Gminny Program Rewitalizacji

Wasilków, 27 grudnia 2016 r.

BGGN.041.10.2016


ZAPYTANIE OFERTOWE


Gmina Wasilków zwraca się o przedstawienie oferty na: Opracowanie dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017 – 2027 " (GPR)


1. GPR powinien być zgodny z aktualnymi Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, aktualnymi wymaganiami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz wszelkimi wymaganiami i przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
2. Przy opracowywaniu GPR należy wziąć pod uwagę w szczególności Ustawę o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 3 listopada 2015 r., poz. 1777 z póżn. zm.) oraz założenia Narodowego Planu Rewitalizacji.
3. Wykonawca opracowując Gminny Program Rewitalizacji wykona wszystkie działania wyszczególnione i opisane w załączonym druku oferty.
4. W pracach nad przygotowaniem będzie uczestniczył Zespół ds. rewitalizacji, który będzie głosem doradczym.
5. Wykonawca przygotuje wzory niezbędnych uchwał i dokona prezentacji założeń i celów GPR na Sesjach Rady Miejskiej, minimum dwóch spotkaniach komisji Rady Miejskiej oraz spotkaniach roboczych podczas opracowywania.
6. Opracowanie należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną.
7. Wykonawca zapewnia gotowość do wprowadzenia zmian w przygotowywanych dokumentach na każde wezwanie Zamawiającego, aż do momentu zatwierdzenia Gminnego Programu Rewitalizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
8. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do opracowania będącego przedmiotem niniejszego zapytania,
9. Wykonawca zobowiązany jest do stałego kontaktu z koordynatorem Zamawiającego w celu monitorowania postępu prac, odpowiedniego przepływu informacji, zapewniając terminową realizację zadań.
10. Termin realizacji zamówienia: do 23 sierpnia 2017 r.


Zamówienie może być realizowane przez Wykonawców (kryterium dopuszczające), którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień), posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Oferent zobowiązany jest do przedstawienia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2 Oferent dysponuje doświadczeniem w realizacji procesów partycypacji społecznej tj. w ostatnich 3 latach przeprowadził minimum 3 procesy partycypacji społecznej;
Oferent zobowiązany jest do przedstawienia wykazu usług m.in.: Nazwa, adres odbiorcy usługi na rzecz którego usługa była/jest świadczona i opis usługi.
3. Oferent dysponuje zespołem osób posiadających kwalifikacje z zakresu rewitalizacji:
a) specjalistą z zakresu rewitalizacji, który posiada udokumentowany dorobek naukowy z zakresu rewitalizacji – minimum 3 publikacje naukowe dotyczące rewitalizacji.
Oferent zobowiązany jest do przedstawienia wykazu publikacji m.in.: Tytuł, autor, data publikacji, miejsce publikacji, krótki opis.
b) specjalistą z zakresu rewitalizacji, który posiada wykształcenie z zakresu rewitalizacji (studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu rewitalizacji)
Oferent zobowiązany jest do przedstawienia wykazu osób posiadające studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu rewitalizacji z nazwą uczelni i datą jej ukończenia.
4. W okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji w gminie miejsko-wiejskiej lub miejskiej. Usługa musi być potwierdzona referencjami. (referencje i wersję elektroniczną GPR należy załączyć do oferty lub link do GPR).

Kryterium oceny ofert:


1. Kryterium „CENA”: waga 50% (max 50 pkt)
Punkty przyznawane za kryterium „CENA” zostaną obliczone wg wzoru:
C = Cmin / Cx x 50
gdzie:
C - liczba punktów, która zostanie przyznana ofercie rozpatrywanej
Cmin - najniższa cena netto spośród ważnych ofert
Cx - cena netto podana przez Wykonawcę w ofercie rozpatrywanej

2. Kryterium „DOŚWIADCZENIE”: waga 30% (max 30 pkt)
Punkty przyznawane za kryterium „DOŚWIADCZENIE” zostaną obliczone wg zasady:
30 pkt – oferent wykonał 5 lub więcej usług, których przedmiotem była rewitalizacja
20 pkt - oferent wykonał 3 lub 4 usługi, których przedmiotem była rewitalizacja
10 pkt – oferent wykonał 1 lub 2 usługi, których przedmiotem była rewitalizacja
0 pkt – oferent nie wykonywał takich usług

Oferent zobowiązany jest do przedstawienia wykazu powyższych usług, km.in.: Nazwa, adres odbiorcy usługi na rzecz którego usługa była/jest świadczona , opis usługi.

3 Kryterium „ZATRUDNIENIE”: waga 20% (max 20 pkt)
Punkty przyznawane za kryterium „ZATRUDNIENIE” zostaną obliczone wg zasady:
20 pkt - oferent zatrudnia 5 i więcej osób na umowę o pracę
15 pkt - oferent zatrudnia 3 - 4 osoby na umowę o pracę
10 pkt - oferent zatrudnia 2 osoby na umowę o pracę
5 pkt – oferent zatrudnia 1 osobę na umowę o pracę
0 pkt – oferent nie zatrudnia osób na podstawie umowy o pracę

Oferent zobowiązany do przedstawienie oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych u Oferenta na podstawie umowy o pracę od co najmniej 3 miesięcy liczonych od momentu złożenia oferty.

Oferty wg załączonego wzoru, należy złożyć w zamkniętej kopercie z zachowaniem poufności jej treści na adres: Urząd Miejski w Wasilkowie, Białostocka 7, 16-010 Wasilków z dopiskiem: „Oferta na wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017 - 2027”. W terminie do dnia 3 stycznia 2017 r. do godz. 15:30.
a) Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania,
b) Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował powyższymi kryteriami.
c) Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia, ofercie oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją usługi,
d) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wytycznymi
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Dodana: 27 grudzień 2016 15:17

Zmodyfikowana: 27 grudzień 2016 15:17