Informacja o wyborze oferty w części 7 i unieważnieniu w pozostałych częściach dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

Wasilków, 2016-12-14

PwW.15.1.2016

Informacja o wyborze oferty w części 7

i unieważnieniu w pozostałych częściach

dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

I. Zamawiający

Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie, 16-010 Wasilków, ul. Sienkiewicza 24

NIP 966-07-93-661, REGON 000942802

tel./fax 085 71-85-501

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) dla dostaw.

III. Nazwa zamówienia

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty w części 7 (Pieczywo)

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 9.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Podlaskie Przedsiębiorstwo Mięsne Sp. z o.o.

Adres (siedziba) Wykonawcy: 15-557 Białystok, ul. Dojnowska 61/1

Punktacja oferty: 100 pkt: 60 pkt za cenę brutto 6 398,10 zł

i 40 pkt za zgodę na zamówienia z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach. Wyboru dokonano w sposób przewidziany w art. 24aa Prawa zamówień publ.

V. Pozostałe oferty w części 7

Oferta nr 7:

Wykonawca: Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Białymstoku,

adres siedziby: 15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 15

Punktacja oferty: 57 pkt, tj. 57 pkt za cenę brutto i 0 pkt za za zgodę na zamówienia z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.

Streszczenie oceny: druga.

VI. Wykonawcy wykluczeni w części 7

Nie wykluczono wykonawcy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzono w sposób przewidziany w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone w części 7

Nie odrzucono oferty wykonawcy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzono w sposób przewidziany w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII. Dynamiczny system zakupów

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

IX. Unieważnienie postępowania w części 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części 1 unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ obarczone ono jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Zamawiane warzywa i owoce znalazły się w dwóch dokumentach z nieznacznymi różnicami ilości. Wpłynęły 2 oferty, w których Wykonawcy do wyliczenia ceny ofertowej posłużyli się różnymi ilościami warzyw i owoców. W ten sposób oferty stały się nieporównywalne, a postępowanie w części 1 należy unieważnić.

X. Unieważnienie postępowania w części 2, 3, 4 i 6

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części 2, 3, 4 i 6 unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

XI. Unieważnienie postępowania w części 5

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części 5 unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Dodana: 14 grudzień 2016 13:22

Zmodyfikowana: 14 grudzień 2016 13:22