Informacja o wyborze oferty dot. wykonania utwardzenia części ul. Jurowieckiej w Wasilkowie

Wasilków, 2016-05-30

BGGN.271.03.2016

Informacja o wyborze oferty

dot. wykonania utwardzenia części ul. Jurowieckiej w Wasilkowie

I. Zamawiający

Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych dla robót budowlanych.

III. Nazwa zamówienia

Wykonanie utwardzenia części ul. Jurowieckiej w Wasilkowie

IV. Wybór oferty w części 1

Ofertę wybraną złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 4.

Nazwa (firma) Wykonawcy: „As-Bud” Przedsiębiorstwo Drogowe Andrzej Sarosiek

Adres Wykonawcy: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 42 lok. 202

Punktacja oferty: 98 pkt: 93 pkt za cenę brutto 74 736,96 zł

i 5 pkt za długość rękojmi - 6 lat.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

V. Pozostałe oferty

Oferta nr 1:

Brukton Sp. z o.o.

15-521 Białystok, ul. Zaścianki 71.

Punktacja oferty: 95 pkt, tj. 95 pkt za cenę brutto i 0 pkt za długość rękojmi.

Streszczenie oceny: druga.

Oferta nr 2:

ABW Superbruk” Sp. z o.o.

16-061 Juchnowiec Kościelny, Hryniewicze 75/5.

Punktacja oferty: 90 pkt, tj. 85 pkt za cenę brutto i 5 pkt za długość rękojmi.

Streszczenie oceny: piąta.

Oferta nr 3:

Zakład Budowlany Józef Wądołowski

18-400 Łomża, ul. Wesoła 36.

Punktacja oferty: 91 pkt, tj. 86 pkt za cenę brutto i 5 pkt za długość rękojmi.

Streszczenie oceny: czwarta.

Oferta nr 5:

Firma Drogowa Gryko Marcin

15-170 Białystok, ul. Armii Ludowej 4/1.

Punktacja oferty: 92 pkt, tj. 92 pkt za cenę brutto i 0 pkt za długość rękojmi.

Streszczenie oceny: trzecia.

VI. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone

W niniejszym postępowaniu przetargowym nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy.

VII. Wykonawcy wykluczeni

W niniejszym postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego wykonawcy.

VIII. Termin, po upływie którego może być zawarta umowa

Umowa może być zawarta po upływie terminu wymienionego w art. 94 ust. 1 pkt 2) lub zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodana: 30 maj 2016 13:11

Zmodyfikowana: 30 maj 2016 13:11

Lista stron