Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wasilków i jednostek organizacyjnych

Wasilków, 30.03.2018 r.

 

BGGN.271.06.2018.SB

 

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową

dot. zamówienia pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wasilków

i jednostek organizacyjnych

 

  1. Zamawiający

Gmina Wasilków

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

 

  1. Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) dla usług.

 

III.     Nazwa zamówienia

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wasilków i jednostek organizacyjnych

 

IV.1.I.a. Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu I

Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Wasilków wraz z jednostkami organizacyjnymi

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty:                         3.

Nazwa (firma) Wykonawcy:          InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

                                      Oddział Białystok

Adres Wykonawcy:            15-062 Białystok, ul. Warszawska 34,

Punktacja oferty:               91,00 pkt:     60,00 pkt za cenę 139 038,00 zł,

                                                        31,00 pkt za klauzule dodatkowe.

Streszczenie oceny:           pierwsza - najbardziej korzystna.

 

Uzasadnienie:          Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

 

IV.1.I.b. Pozostałe oferty w zadaniu I

Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Wasilków wraz z jednostkami organizacyjnymi

 

Nr oferty:                         2.

Nazwa (firma) Wykonawcy:          Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

                                      Przedstawicielstwo Centralne w Białymstoku

Adres Wykonawcy:            15-424 Białystok, ul. Lipowa 51 lok. 319,

Punktacja oferty:               78,92 pkt:     50,92 pkt za cenę 163 837,50 zł,

                                                        28,00 pkt za klauzule dodatkowe.

Streszczenie oceny:           druga - najmniej korzystna.

 

 

 

 

 

IV.1.II.a. Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu II

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Wasilków wraz z jednostkami organizacyjnymi

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty:                         4.

Nazwa (firma) Wykonawcy:          UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

                                      Przedstawiciel w Białymstoku

Adres Wykonawcy:            15-424 Białystok, ul. Lipowa 51,

Punktacja oferty:               86,00 pkt:     60,00 pkt za cenę 59 087,00 zł,

                                                        26,00 pkt za klauzule dodatkowe.

Streszczenie oceny:           pierwsza - najbardziej korzystna.

 

Uzasadnienie:          Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

 

IV.1.II.b. Pozostałe oferty w zadaniu II

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Wasilków wraz z jednostkami organizacyjnymi

 

Do przedmiotowego zadania nie złożono innych ofert.

 

IV.1.III.a. Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu III

Ubezpieczenie NNW członków OSP

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty:                         4.

Nazwa (firma) Wykonawcy:          UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

                                      Przedstawiciel w Białymstoku

Adres Wykonawcy:            15-424 Białystok, ul. Lipowa 51,

Punktacja oferty:               88,99 pkt:     58,99 pkt za cenę 9 639,00 zł,

                                                        30,00 pkt za klauzule dodatkowe.

Streszczenie oceny:           pierwsza - najbardziej korzystna.

 

Uzasadnienie:          Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

 

IV.1.III.b. Pozostałe oferty w zadaniu III

Ubezpieczenie NNW członków OSP

 

Nr oferty:                         1.

Nazwa (firma) Wykonawcy:          Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

                                      Oddział w Białymstoku

Adres Wykonawcy:            15-302 Białystok, ul. Mazowiecka 48,

Punktacja oferty:               60,00 pkt:     60,00 pkt za cenę 9 477,00 zł,

                                                          0,00 pkt za klauzule dodatkowe.

Streszczenie oceny:           trzecia - najmniej korzystna.

 

Nr oferty:                         3.

Nazwa (firma) Wykonawcy:          InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

                                      Oddział Białystok

Adres Wykonawcy:            15-062 Białystok, ul. Warszawska 34,

Punktacja oferty:               82,33 pkt:     57,33 pkt za cenę 9 918,00 zł,

                                                        25,00 pkt za klauzule dodatkowe.

Streszczenie oceny:           druga - pośrednia.

 

IV.2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

IV.3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

IV.4. Unieważnienie postępowania

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

Dodana: 30 marzec 2018 14:01

Zmodyfikowana: 30 marzec 2018 14:01