Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” branża oświetlenia ulicznego

Ogłoszenie nr 500095633-N-2018 z dnia 30-04-2018 r.

Gmina Wasilków: Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” branża oświetlenia ulicznego

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

„Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 503695-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wasilków , Krajowy numer identyfikacyjny 050659183, ul. Białostocka  7, 16-010   Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 71-85-400 wewn. 022, e-mail kancelaria@wasilkow.pl, faks 857 185 700.

Adres strony internetowej (url): http://www.wasilkow.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.wasilkow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” branża oświetlenia ulicznego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BGGN.271.01.2018.SB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w Wasilkowie, tj. w szczególności na: - układaniu kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXs 5x 25mm o długości 3209,00 m, - wykonaniu przewiertów mechanicznych dla rury o śr. do 125 mm pod obiektami o długości sumarycznej 198,00 m, - montażu latarń oświetleniowych parkowych pojedynczych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego kpl. 40, - montażu latarń oświetleniowych parkowych podwójnych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego kpl. 54, - montażu latarń oświetleniowych przejścia dla pieszych o wys. 5 m z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego kpl. 8, - montażu latarń oświetleniowych przejścia dla pieszych o wys. 7 m z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego kpl. 1, - budowie kanalizacji teletechnicznej - ułożeniu rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm - rura teletechniczna fi 40 o długości 2409,00 m, - budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat. IV 17 studni, - badaniach i pomiarach, a także na wykonaniu innych prac przewidzianych w dokumentacji. Dokładny zakres prac zawiera załącznik nr 7 - dokumentacja. CPV: 45231400-9, 45316110-9, 45231600-1. Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji na okres co najmniej 3 pełnych lat. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy osób wykonujących wszelkie niezbędne czynności dla realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach oraz w niniejszej umowie, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, osób wykonujących czynności wymagających posiadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231400-9

 

Dodatkowe kody CPV: 45316110-9, 45231600-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 751678.34

Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

 

Nazwa wykonawcy: Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. z o.o.

Email wykonawcy: bpie@bpie.pl

Adres pocztowy: Łyski 1A

Kod pocztowy: 16-070

Miejscowość: Choroszcz

Kraj/woj.: podlaskie

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 538617.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 538617.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 573180.00

Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dodana: 30 kwiecień 2018 13:20

Zmodyfikowana: 30 kwiecień 2018 13:20