Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Modernizacja ul. Rabczyńskiego w Wasilkowie

Ogłoszenie nr 500097082-N-2018 z dnia 02-05-2018 r.

Gmina Wasilków : Modernizacja ul. Rabczyńskiego w Wasilkowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 505730-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500021199-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wasilków , Krajowy numer identyfikacyjny 050659183, ul. Białostocka  7, 16-010   Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 71-85-400 wewn. 022, e-mail kancelaria@wasilkow.pl, faks 857 185 700.
Adres strony internetowej (url): http://www.wasilkow.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.wasilkow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja ul. Rabczyńskiego w Wasilkowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BGGN.271.02.2018.SB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji ul. Rabczyńskiego w Wasilkowie, tj. w szczególności na: a) wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) o powierzchni sumarycznej 1673,83 m2, b) wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych AC 11S (KR-4) o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) o powierzchni sumarycznej 1795,35 cm2, c) wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, o powierzchni sumarycznej 258,60 m2, d) wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej, koloru czerwonego, grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka bez faz na krawędziach) o powierzchni 2764,00 m2, e) wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej, koloru czerwonego, grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem o powierzchni sumarycznej 386,70 m2, f) wykonaniu kanalizacji deszczowej z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (przykanaliki) o długości sumarycznej 107,00 m, g) wykonaniu 20 szt. studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu, h) wykonaniu przepustów pod zjazdami - rury HDPE 40 cm - o długości sumarycznej 44,00 m, i) wykonaniu barier ochronnych trzy linowych N2, W4 o długości 64,00 m, j) wykonaniu poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur o rozstawie słupków z co 1,5 m (wygrodzenia typu olsztyńskiego) o długości 84,00 m, k) wykonaniu poręczy ochronnych łańcuchowych podwójnych o rozstawie słupków z rur ozdobnych o długości 117,50 m, l) ustawieniu krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem beton C12/15 na podsypce cementowo - piaskowej (na wjazdach i przejściach dopuszcza się zastosowanie krawężników najazdowych) o długości sumarycznej 1333,00 m, ł) ustawieniu krawężników betonowych o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem beton C12/15 na podsypce cementowo - piaskowej o długości sumarycznej 590,00 m, m) wykonaniu chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową o powierzchni 840,92 m2, n) ustawienia obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową o długości 376,50 m, o) ustawienia obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową na ławie z oporem z betonu C8/10 o długości 1380,50 m, a także na wykonaniu innych prac przewidzianych w dokumentacji. Dokładny zakres prac zawiera załącznik nr 7 - dokumentacja. CPV: 45233123-7. Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji na okres co najmniej 3 pełnych lat. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy osób wykonujących wszelkie niezbędne czynności dla realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach oraz w niniejszej umowie, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, osób wykonujących czynności wymagających posiadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233123-7

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1937546.77
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Strabag Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Parzniewska 10
Kod pocztowy: 05-800
Miejscowość: Pruszków
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2992392.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2983980.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3041569.34
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 75%

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Dodana: 2 maj 2018 13:46

Zmodyfikowana: 2 maj 2018 13:46