Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków

Wasilków, 19.04.2018 r.

BGGN.271.04.2018

 

 

 

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową

dot. zamówienia pn. Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej

lub elektrycznej w gminie Wasilków

 

 

  1. Zamawiający

Gmina Wasilków

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

 

  1. Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) dla dostaw.

 

III.      Nazwa zamówienia

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków

 

IV.

1a. Wybór najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty:                                 1.

Nazwa (firma) Wykonawcy:       Sungrant Sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy:                   15-542 Białystok, ul. Ciesielska 2/23,

Punktacja oferty:                       80 pkt: 60 pkt za cenę brutto,

                                                           20 pkt za okres gwarancji i rękojmi, w tym:

                                                           na wykonane roboty budowlano - montaż. - 7 lat:           8 pkt,

                                                           na kolektory słoneczne - 12 lat:                         8 pkt,

                                                           na podgrzewacz wody - 8 lat:                                        4 pkt,

                                                           na pozostały osprzęt instalacji solarnej - 5 lat:                0 pkt,

                                                           na sterowniki i automatykę kontrolną - 5 lat:                  0 pkt.

Streszczenie oceny:       pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie:   Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

 

1b. Pozostałe oferty

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono innych ofert.

 

  1. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

  1. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

  1. Unieważnienie postępowania

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

Dodana: 19 kwiecień 2018 10:51

Zmodyfikowana: 19 kwiecień 2018 10:51