Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie od ul. Mickiewicza do ul. Polnej (km 0+273,3 do km 0+804,6)”

Wasilków, 27.04.2018 r.

BGGN.271.05.2018.SB

 

 

 

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową

dot. zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania

„Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie

od ul. Mickiewicza do ul. Polnej (km 0+273,3 do km 0+804,6)”

 

 

  1. Zamawiający

Gmina Wasilków

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

 

  1. Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) dla robót budowlanych.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” Nr projektu WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V: Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF – nazwa zadania: Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków.

 

III.     Nazwa zamówienia

 „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania

„Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie od ul. Mickiewicza do ul. Polnej (km 0+273,3 do km 0+804,6)”

 

IV.

1a. Wybór najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty:                         1.

Nazwa (firma) Wykonawcy:          Strabag Sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy:            05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10,

Punktacja oferty:               100,000 pkt: 60,000 pkt za cenę brutto 5 221 916,85 zł,

                                                        40,000 pkt za okres gwarancji 84 miesiące.

Streszczenie oceny:           pierwsza - najbardziej korzystna.

 

Uzasadnienie:          Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

 

1b. Pozostałe oferty

Nr oferty:                         2.

Nazwa (firma) Wykonawcy:          „Bud-Ogród” Jacek Marczyński

Adres Wykonawcy:            17-132 Wyszki, Strabla, ul. Kolejowa 8,

Punktacja oferty:               oferta odrzucona.

Streszczenie oceny:           oferta nieklasyfikowana.

 

  1. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

  1. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

  1. Unieważnienie postępowania

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

 

Dodana: 27 kwiecień 2018 10:21

Zmodyfikowana: 27 kwiecień 2018 10:21