Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie BGGN.271.03.2018.SB

Wasilków, 10.04.2018 r.

BGGN.271.03.2018.SB

 

 

 

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową

dot. zamówienia pn. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie

 

 

  1. Zamawiający

Gmina Wasilków

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

 

  1. Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) dla robót budowlanych.

Zamówienie udzielane jest w ramach Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020.

 

III.      Nazwa zamówienia

Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie

 

IV.

1a. Wybór najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty:                                 4.

Nazwa (firma) Wykonawcy:       Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Ukasz” Łukasz Grygiencz,

Adres Wykonawcy:                   16-030 Supraśl, Karakule, ul. Bagnowska 4,

Punktacja oferty:                      100,000 pkt:     60,000 pkt za cenę brutto,

                                                                       20,000 pkt za termin wykonania,

                                                                       20,000 pkt za doświadczenie kierownika budowy.

Streszczenie oceny:                   pierwsza - najbardziej korzystna.

 

Uzasadnienie:   Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

 

1b. Pozostałe oferty

Nr oferty:                                 1.

Nazwa (firma) Wykonawcy:       Inżynieria Wschód Paweł Bujnowski i Maciej Bujnowski S.C.,

Adres Wykonawcy:                   15-161 Białystok, ul. Odrzańska 16,

Punktacja oferty:                      68,551 pkt:       28,551 pkt za cenę brutto,

                                                                       20,000 pkt za termin wykonania,

                                                                       20,000 pkt za doświadczenie kierownika budowy.

Streszczenie oceny:                   siódma - najmniej korzystna.

 

Nr oferty:                                 2.

Nazwa (firma) Wykonawcy:       Hydros Plus Tomasz Kulesza,

Adres Wykonawcy:                   16-002 Dobrzyniewo Duże, Bohdan 25A,

Punktacja oferty:                      91,292 pkt:       51,292 pkt za cenę brutto,

                                                                       20,000 pkt za termin wykonania,

                                                                       20,000 pkt za doświadczenie kierownika budowy.

Streszczenie oceny:                   druga - pośrednia.

 

Nr oferty:                                 3.

Nazwa (firma) Wykonawcy:       Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz

Adres Wykonawcy:                   15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24,

Punktacja oferty:                      70,449 pkt:       30,449 pkt za cenę brutto,

                                                                       20,000 pkt za termin wykonania,

                                                                       20,000 pkt za doświadczenie kierownika budowy.

Streszczenie oceny:                   piąta - pośrednia.

 

Nr oferty:                                 5.

Nazwa (firma) Wykonawcy:       P.W. Izbiccy Aneta Małgorzata Izbicka,

Adres Wykonawcy:                   15-591 Białystok, ul. Milowa 24,

Punktacja oferty:                      91,290 pkt:       51,290 pkt za cenę brutto,

                                                                       20,000 pkt za termin wykonania,

                                                                       20,000 pkt za doświadczenie kierownika budowy.

Streszczenie oceny:                   trzecia - pośrednia.

 

Nr oferty:                                 6.

Nazwa (firma) Wykonawcy:       BBGM Gryko Kamila,

Adres Wykonawcy:                   15-131 Białystok, ul. Pietrasze 43B,

Punktacja oferty:                      69,607 pkt:       29,607 pkt za cenę brutto,

                                                                       20,000 pkt za termin wykonania,

                                                                       20,000 pkt za doświadczenie kierownika budowy.

Streszczenie oceny:                   szósta - pośrednia.

 

Nr oferty:                                 7.

Nazwa (firma) Wykonawcy:       Aks-Bud Przedsiębiorstwo Drogowe Kamil Sarosiek,

Adres Wykonawcy:                   15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 305,

Punktacja oferty:                      79,193 pkt:       39,193 pkt za cenę brutto,

                                                                       20,000 pkt za termin wykonania,

                                                                       20,000 pkt za doświadczenie kierownika budowy.

Streszczenie oceny:                   czwarta - pośrednia.

 

  1. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

  1. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

  1. Unieważnienie postępowania

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

Dodana: 11 kwiecień 2018 12:47

Zmodyfikowana: 11 kwiecień 2018 12:47