Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie

Ogłoszenie nr 500097399-N-2018 z dnia 04-05-2018 r.

Gmina Wasilków : Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie udzielane jest w ramach Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 507637-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wasilków , Krajowy numer identyfikacyjny 050659183, ul. Białostocka  7, 16-010   Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 71-85-400 wewn. 022, e-mail kancelaria@wasilkow.pl, faks 857 185 700.

Adres strony internetowej (url): http://www.wasilkow.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.wasilkow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BGGN.271.03.2018.SB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie, tj. w szczególności na: 1) dostarczeniu, zakupie oraz montażu elementów małej architektury - zakres w dokumentacji, 2) budowie nawierzchni: a) wykonaniu 642,79 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem bez faz na krawędziach, b) wykonaniu 882,23 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, c) wykonaniu 188,86 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem bez faz na krawędziach, d) wykonaniu 389,55 m2 nawierzchni z krat trawnikowych o wytrzymałości 350 t/m2 - I klasa, 3) wykonaniu zieleni: a) wykonaniu 3723,14 m2 trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem warstwą grubości 10,0 cm (pielęgnacja zieleńców do drugiego koszenia), 4) budowie elektroenergetycznego przyłącza nn 0,4kV: a) układaniu kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie o długości 97 m, b) wykonaniu złącza kablowego typu ZK3, szafa wyposażona w gniazda do zasilania imprezy - 1 komplet, 6) budowie przyłącza oświetlenia parkowego: a) układaniu kabli o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie o długości 260 m, b) montażu 8 kompletu latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego, 7) budowie kanału technologicznego: a) ułożeniu 110 m rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm, a także na wykonaniu innych prac przewidzianych w dokumentacji. Dokładny zakres prac zawiera załącznik nr 7 - dokumentacja. CPV: 45112711-2, 37535200-9, 45231400-9. Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji na okres co najmniej 3 pełnych lat. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy osób wykonujących wszelkie niezbędne czynności dla realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach oraz w niniejszej umowie, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, osób wykonujących czynności wymagających posiadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45112711-2

 

Dodatkowe kody CPV: 37535200-9, 45231400-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 536847.21

Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Ukasz" Łukasz Grygiencz

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Karakule, ul. Bagnowska 4

Kod pocztowy: 16-030

Miejscowość: Supraśl

Kraj/woj.: podlaskie

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 494964.42

Oferta z najniższą ceną/kosztem 494964.42

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1040183.78

Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dodana: 4 maj 2018 09:30

Zmodyfikowana: 4 maj 2018 09:30