Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień, zmianie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu dot. zamówienia pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wasilków i jednostek organizacyjnych

 

Wasilków, 20.03.2018 r.

BGGN.271.06.2018

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień, zmianie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

dot. zamówienia pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wasilków

i jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wasilków i jednostek organizacyjnych

1)  udzielam poniżej następujących wyjaśnień:

1. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Potwierdzamy

2. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat według wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy takiej możliwości

3. Prosimy o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

Odpowiedź: Nie planowane. Remonty są uzależnione od możliwości pozyskania funduszy unijnych.

4. W odniesieniu do budynków drewnianych, pustostanów i budynków w złym stanie technicznym prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź: Brak zgody.

5. Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

Odpowiedź: Brak szkód tego typu.

6. Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

Odpowiedź: Brak szkód tego typu.

7. Odnośnie mienia znajdującego się w miejscu gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

Odpowiedź: Brak szkód tego typu.

8. Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy takiej możliwości.

9. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Brak zgody.

10. Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej limitu odpowiedzialności i franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN.

Odpowiedź: Brak zgody.

11. Prosimy o przeniesienie klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Brak zgody.

12. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł w odpowiedzialności cywilnej – rozszerzenie o czyste straty finansowe.

Odpowiedź: Brak zgody.

13. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł w odpowiedzialności cywilnej – rozszerzenie o szkody środowiskowe.

Odpowiedź: Brak zgody.

14. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku organizacji imprez z pokazami sztucznych ogni Gmina korzysta z usług profesjonalnych firm świadczących tego typu usługi.

Odpowiedź: Potwierdzamy.

15. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł w każdej szkodzie rzeczowej przy odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi publicznej.

Odpowiedź: Brak zgody.

16. Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ochrony ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych w myśl definicji przedstawionej w SIWZ - nie obejmuje szkód związanych z zapadaniem i osuwaniem się ziemi wskutek działalności człowieka.

Odpowiedź: Potwierdzamy.

17. Prosimy o zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia Auto Casco franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł

Odpowiedź: Brak zgody.

18. W związku z nowymi informacjami na temat szkodowości poniżej przedstawiamy przedmiotowe dane.

Szkodowość z ryzyk komunikacyjnych za okres od 01.01.2015 do dnia 14.03.2018 przedstawia się następująco:

Lp

Rok

liczba szkód

wypłacono

rezerwa

2015

1

OC kom

0

0,00

0,00

2

Auto-casco

0

0,00

0,00

3

NW kom

0

0,00

0,00

RAZEM

0

0,00

0,00

Lp

Rok

liczba szkód

wypłacono

rezerwa

2016

1

OC kom

0

0,00

0,00

2

Auto-casco

0

0,00

0,00

3

NW kom

0

0,00

0,00

RAZEM

0

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok

liczba szkód

wypłacono

rezerwa

2017

1

OC kom

0

0,00

0,00

2

Auto-casco

0

0,00

0,00

3

NW kom

0

0,00

0,00

RAZEM

0

0,00

0,00

 

Rok

liczba szkód

wypłacono

rezerwa

2018

1

OC kom

1

1.850,00

0,00

2

Auto-casco

2

18.151,56

5.948,00

3

NW kom

0

0,00

0,00

RAZEM

3

20.001,56

5.948,00

19. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń wskazanych w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź: Potwierdzamy.

20. Prosimy o wyrażenie zgody na powierzenie podwykonawcy wykonania czynności: wystawienie i modyfikacja polis.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na powierzenie podwykonawcy czynności wystawienia i modyfikacji polis.

21. Prosimy o podanie wzorów umów generalnej na poszczególne części zamówienia.

Odpowiedź: W załączeniu.

22. Prosimy o potwierdzenie warunków klauzuli następstw zawału serca/udaru mózgu zgodnie z zapisami w OWU Wykonawcy tj.:

Świadczenie z tytułu zawału serca i udaru mózgu wypłacane jest w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca, udarem mózgu albo w wysokości 100% sumy ubezpieczenia na skutek śmierci będącej następstwem zawału serca, udaru mózgu, o ile łącznie zostały spełnione następujące warunki:

a) choroby serca lub układu krążenia nie zostały stwierdzone orzeczeniem lekarskim przed zawarciem umowy ubezpieczenia,

b) Ubezpieczony w chwili zawierania umowy ubezpieczenia nie przekroczył wieku 60 lat,

c) przedłożono Ubezpieczycielowi dokumentację lekarską niezbędną do ustalenia przebiegu i okoliczności powstania nieszczęśliwego wypadku (diagnoza, przebieg leczenia),

d) przedłożono Ubezpieczycielowi dokumentację potwierdzającą zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.

Odpowiedź: Brak zgody.

23. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula Automatycznego Uzupełnienia Sumy Ubezpieczenia, nie ma zastosowania do zadania III, niniejszego postępowania.

Odpowiedź: Potwierdzamy.

2)  udostępniam projekty umów - w załączeniu,

3)  zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w ten sposób, że w SIWZ w rozdziale XIV w punktach 1, 3 i 7 zmienia się występujące tam daty na 23 marca 2018 r.; reszta zapisów pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:

- w punkcie IV.6.2) zmienia się datę na 2018-03-23; reszta zapisów pozostaje bez zmian.

W załączeniu:

- projekty umów.

 

Dodana: 20 marzec 2018 16:03

Zmodyfikowana: 20 marzec 2018 16:03