Ogłoszenie o zmianie SIWZ, zmianie ogłoszenia o zamówieniu i wyjaśnieniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”

Wasilków, 2016-09-07

BGGN.271.10.2016

Ogłoszenie o zmianie SIWZ, zmianie ogłoszenia o zamówieniu

i wyjaśnieniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury

transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

zmieniam specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym” poprzez:

1)  udostępnienie poprawionej dokumentacji elektrycznej: planu zagospodarowania terenu i projektu wykonawczego - części opisowej oraz przedmiaru,

2)  zmianę poniższych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a)  w punkcie 10 w ten sposób, że linia nr 13 przyjmuje brzmienie:

Nie otwierać przed 2016-09-21 godz. 11:15”,

b)  w punkcie 11 w ten sposób, że:

- linia nr 1 przyjmuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa dnia 2016-09-21 o godz. 11:00.”

- początek linii nr 9 przyjmuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2016-09-21 o godz. 11:15...”.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Niniejsze zmiany SIWZ prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu:

1) w punkcie IV.2.2): „Data: 21/09/2016”,

2) w punkcie IV.2.6): „Oferta musi zachować ważność do: 19/11/2016”

3) w punkcie IV.2.7): „Data: 21/09/2016” i „Otwarcie ofert nastąpi dnia 2016-09-21...”.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Jednocześnie wyjaśniam, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie sprzed zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w oparciu o wersję opublikowaną w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.

Załączniki:

  1. plan zagospodarowania terenu - branża elektryczna,

  2. projekt wykonawczy - część opisowa oraz przedmiar - branża elektryczna.

Dodana: 9 wrzesień 2016 10:57

Zmodyfikowana: 9 wrzesień 2016 11:18

Lista stron