Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego „Rynku Miejskiego” w obrębie ulic Kościelna, Gajna, Mickiewicza

 

Wasilków, 2017-08-25

BGGN.271.12.2017.SB

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową

dot. zamówienia pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego „Rynku Miejskiego”

w obrębie ulic Kościelna, Gajna, Mickiewicza

I.  Zamawiający

Gmina Wasilków

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

II.  Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) dla robót budowlanych.

III.  Nazwa zamówienia

Przebudowa oświetlenia ulicznego „Rynku Miejskiego” w obrębie ulic Kościelna, Gajna, Mickiewicza

IV.

1a. Wybór najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 2.

Nazwa (firma) Wykonawcy: „Elbor” Eugeniusz Borowik

Adres Wykonawcy: 15-540 Białystok, ul. Żubrów 25

Punktacja oferty: 100 pkt: 60 pkt za cenę brutto,

15 pkt za długość gwarancji,

25 pkt za termin wykonania.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

1b. Pozostałe oferty

Nr oferty: 1.

Nazwa (firma) Wykonawcy: „Telan” A. i J. Stankiewicz T. i W. Waszkiewicz Spółka jawna

Adres Wykonawcy: 15-156 Białystok, ul. Czerwonego Kapturka 11

Punktacja oferty: 86 pkt: 56 pkt za cenę brutto,

15 pkt za długość gwarancji,

15 pkt za termin wykonania.

Streszczenie oceny: trzecia - najmniej korzystna.

Nr oferty: 3.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Zakład Instalacji Elektrycznych mgr inż. Mirosław Naliwajko

Adres Wykonawcy: 15-196 Białystok, ul. Jana Brzechwy 25

Punktacja oferty: 97 pkt: 57 pkt za cenę brutto,

15 pkt za długość gwarancji,

25 pkt za termin wykonania.

Streszczenie oceny: druga - pośrednia.

2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

4. Unieważnienie postępowania

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

Dodana: 25 sierpień 2017 14:01

Zmodyfikowana: 25 sierpień 2017 14:01