Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”Ogłoszenie nr 590225-N-2017 z dnia 2017-09-19 r.

Gmina Wasilków : Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wasilków , krajowy numer identyfikacyjny 050659183, ul. Białostocka  7 , 16-010   Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 7185400 w. 22, e-mail zp@wasilkow.pl, kancelaria@wasilikow.pl, faks 857 185 700.
Adres strony internetowej (URL): http://www.wasilkow.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.wasilkow.pl/
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.wasilkow.pl/przetargi/zamowieniapubliczne/ogloszoneprzetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
jak w punkcie I.1)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie tradycyjnej (w postaci papierowej)
Adres:
16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7 zgodnie z punktem XI SIWZ

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”
Numer referencyjny: BGGN.271.17.2017.SB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
część 1 wraz częścią 2.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
dwie części z dwóch.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z Budową drogi rowerowej Białystok - Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” polegające na: Część 1. Ścieżka rowerowa i chodnik 1) robotach branży drogowej: budowie ścieżki rowerowej i chodnika od km 0+000 do 2+166 o nawierzchni ścieżki rowerowej w przeważającej części z bezfazowej kostki brukowej betonowej kolorowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem o powierzchni 3 810 m2, chodnika o nawierzchni w przeważającej części z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem o powierzchni 3 565 m2 wraz z wykonaniem pozostałych prac przewidzianych w dokumentacji, 2) robotach branży elektrycznej (bez kładki): budowie linii kablowej oświetleniowej - montażu i stawianiu 19 szt. słupów oświetleniowych, układaniu ręcznym 361,0 m kabla YAKXs 5x35mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną, układaniu 77,0 m kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXs 5x35mm2, demontażu i ponownym montażu 6,0 m kabla SN (kabel na majątku Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., prace pod nadzorem właściciela) wraz z wykonaniem pozostałych prac przewidzianych w dokumentacji, 3) robotach branży telekomunikacyjnej (bez kładki): wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym - przepust rurą HDPE i dwudzielną - o sumarycznej długości 207 m, budowa studni kablowej prefabrykowanej rozdzielczej typu SKR-1 szt. 1, przekładanie rurociągu doziemnego o śr. do 50 mm do rowu wykopanego na długości 77 m wraz z wykonaniem pozostałych prac przewidzianych w dokumentacji, 4) robotach branży sanitarnej: montaż 96 m rurociągów gazowych z rur polietylenowych (HDPD) o średnicy nominalnej 125 mm z rur prostych - Rura PE100RC SDR17,6, DN 125x7,1mm, montaż 1 szt. studzienki ściekowej ulicznej betonowej średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu - wpusty jezdniowe, ruszt klasy D 400 wraz z wykonaniem pozostałych prac przewidzianych w dokumentacji wraz z wykonaniem innych prac przewidzianych w dokumentacji; Część 2. Kładka nad rzeką Supraśl 1) robotach branży mostowej: budowie kładki jednoprzęsłowej nad rzeką Supraśl ze stalowych rurowych dźwigarów łukowych i pomostem o konstrukcji stalowej zespolonej z płytą żelbetową o szerokości całkowitej płyty pomostu 4,30 m, szerokości całkowitej 6,90 m, długości całkowitej L=52,00 m i rozpiętości teoretycznej 51,00 m wraz z wykonaniem pozostałych prac przewidzianych w dokumentacji, 2) robotach branży elektrycznej - kładka: budowie linii kablowej oświetleniowej - montażu i stawianiu 2 szt. słupów oświetleniowych na kładce nad rzeką, układaniu ręcznym kabla YAKXs 5x35mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną o długości 17 m, układaniu kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXs 5x35mm2 o długości 19 m, układaniu kabla w rurze osłonowej SMR110 pod kładką dla pieszych nad rzeką - YAKXs 5x35mm2 o długości 53 m wraz z wykonaniem pozostałych prac przewidzianych w dokumentacji, 3) robotach branży telekomunikacyjnej - kładka: budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2 szt. 2, montaż rur BE 160/14,5 do konstrukcji mostu o długości 60 m, ręczne wciąganie 3 rur o śr. 40 mm w zwojach do otworu wolnego kanalizacji wtórnej o długości 62 m, ręczne wciąganie 1 rury o śr. 40 mm w zwojach do otworu częściowo zajętego kanalizacji wtórnej o długości 62 m, budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr. 40 mm w zwojach na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie o długości 0,02 km, montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył - złącze na kablu o liczbie par 100 - 2 złącza wraz z wykonaniem pozostałych prac przewidzianych w dokumentacji, wraz z wykonaniem innych prac przewidzianych w dokumentacji. Dokładny zakres prac zawiera załącznik nr 7 - dokumentacja. Uwaga: w części 1 - ścieżka rowerowa i chodnik - Wykonawca do dnia 01.12.2017 r. może wykonać część przedmiotu zamówienia do kwoty wraz z podatkiem VAT 375 000,00 zł, słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy i 00/100 zgodnie z kosztorysem ofertowym i harmonogramem robót, które są wymagane wraz z ofertą. CPV: część 1: 45233162-2, 45233161-5, 45111200-0, 45316110-9, 45232310-8, 45231220-3, 45232410-9, część 2: 45221000-2, 45111200-0, 45316110-9, 45232310-8. Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji na okres co najmniej 3 pełnych lat. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda, by Wykonawca lub Podwykonawca wykonał co najmniej w części 1 podbudowę i nawierzchnię ścieżki rowerowej i chodników z kostki brukowej betonowej, a w części 2 budowę przyczółków oraz montaż kładki za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia i uprawnienia zamawiającego ustalone są w projekcie umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45233162-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233161-5
45111200-0
45316110-9
45232310-8
45231220-3
45232410-9
45221000-2
45111200-0
45316110-9
45232310-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który: 1) nie podlega wykluczeniu, w szczególności na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) spełnia warunki dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - brak specjalnych wymagań,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 3) spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej - złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz udzielenie gwarancji w zaoferowanym okresie,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 4) spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej: a) w części 1 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 należycie wykonaną robotę drogową o wartości wraz z podatkiem VAT co najmniej 500 000,00 zł, b) w części 2 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 należycie wykonaną robotę mostową o wartości wraz z podatkiem VAT co najmniej 500 000,00 zł, c) w obu częściach dysponuje osobami, które skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2) wykaz robót budowlanych i mostowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (można wykorzystać załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ), 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (można wykorzystać załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (można wykorzystać załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda do każdej części wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł, słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100. Szczegóły w punkcie VIII SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena % 60,00
długość gwarancji % 15,00
doświadczenie kierownika budowy % 25,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy, zawarcia jakiej Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. W zakresie istotnych postanowień Umowy w stosunku do oferty Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy jedynie w poniższych warunkach i zakresie: a)  zmiana terminu zakończenia robót zgodnie z § 4 ust. 3 Umowy, b)  zmniejszenie umownego zakresu robót zgodnie z § 1 ust. 4 Umowy, c)  w przypadku zaistnienia przypadku opisanego w podpunkcie b) zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 5 ust. 5 Umowy, d)  odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności zgodnie z § 13 ust. 1 Umowy, e)  odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia innych przypadków, niż opisanych w podpunkcie d), zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-04, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Ścieżka rowerowa i chodnik
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1. Ścieżka rowerowa i chodnik 1) robotach branży drogowej: budowie ścieżki rowerowej i chodnika od km 0+000 do 2+166 o nawierzchni ścieżki rowerowej w przeważającej części z bezfazowej kostki brukowej betonowej kolorowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem o powierzchni 3 810 m2, chodnika o nawierzchni w przeważającej części z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem o powierzchni 3 565 m2 wraz z wykonaniem pozostałych prac przewidzianych w dokumentacji, 2) robotach branży elektrycznej (bez kładki): budowie linii kablowej oświetleniowej - montażu i stawianiu 19 szt. słupów oświetleniowych, układaniu ręcznym 361,0 m kabla YAKXs 5x35mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną, układaniu 77,0 m kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXs 5x35mm2, demontażu i ponownym montażu 6,0 m kabla SN (kabel na majątku Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., prace pod nadzorem właściciela) wraz z wykonaniem pozostałych prac przewidzianych w dokumentacji, 3) robotach branży telekomunikacyjnej (bez kładki): wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym - przepust rurą HDPE i dwudzielną - o sumarycznej długości 207 m, budowa studni kablowej prefabrykowanej rozdzielczej typu SKR-1 szt. 1, przekładanie rurociągu doziemnego o śr. do 50 mm do rowu wykopanego na długości 77 m wraz z wykonaniem pozostałych prac przewidzianych w dokumentacji, 4) robotach branży sanitarnej: montaż 96 m rurociągów gazowych z rur polietylenowych (HDPD) o średnicy nominalnej 125 mm z rur prostych - Rura PE100RC SDR17,6, DN 125x7,1mm, montaż 1 szt. studzienki ściekowej ulicznej betonowej średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu - wpusty jezdniowe, ruszt klasy D 400 wraz z wykonaniem pozostałych prac przewidzianych w dokumentacji wraz z wykonaniem innych prac przewidzianych w dokumentacji;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233162-2, 45233161-5, 45111200-0, 45316110-9, 45232310-8, 45231220-3, 45232410-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena % 60,00
długość gwarancji % 15,00
doswiadczenie kierownika budowy % 25,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający żąda do każdej części wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł, słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100.


Część nr: 2 Nazwa: Kładka nad rzeką Supraśl
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2. Kładka nad rzeką Supraśl 1) robotach branży mostowej: budowie kładki jednoprzęsłowej nad rzeką Supraśl ze stalowych rurowych dźwigarów łukowych i pomostem o konstrukcji stalowej zespolonej z płytą żelbetową o szerokości całkowitej płyty pomostu 4,30 m, szerokości całkowitej 6,90 m, długości całkowitej L=52,00 m i rozpiętości teoretycznej 51,00 m wraz z wykonaniem pozostałych prac przewidzianych w dokumentacji, 2) robotach branży elektrycznej - kładka: budowie linii kablowej oświetleniowej - montażu i stawianiu 2 szt. słupów oświetleniowych na kładce nad rzeką, układaniu ręcznym kabla YAKXs 5x35mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną o długości 17 m, układaniu kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXs 5x35mm2 o długości 19 m, układaniu kabla w rurze osłonowej SMR110 pod kładką dla pieszych nad rzeką - YAKXs 5x35mm2 o długości 53 m wraz z wykonaniem pozostałych prac przewidzianych w dokumentacji, 3) robotach branży telekomunikacyjnej - kładka: budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2 szt. 2, montaż rur BE 160/14,5 do konstrukcji mostu o długości 60 m, ręczne wciąganie 3 rur o śr. 40 mm w zwojach do otworu wolnego kanalizacji wtórnej o długości 62 m, ręczne wciąganie 1 rury o śr. 40 mm w zwojach do otworu częściowo zajętego kanalizacji wtórnej o długości 62 m, budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr. 40 mm w zwojach na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie o długości 0,02 km, montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył - złącze na kablu o liczbie par 100 - 2 złącza wraz z wykonaniem pozostałych prac przewidzianych w dokumentacji, wraz z wykonaniem innych prac przewidzianych w dokumentacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45221000-2, 45111200-0, 45316110-9, 45232310-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena % 60,00
długość gwarancji % 15,00
doświadczenie kierownika budowy % 25,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający żąda do każdej części wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł, słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100.

Dodana: 19 wrzesień 2017 13:02

Zmodyfikowana: 19 wrzesień 2017 15:54