Ogłoszenie o zamówienia dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją

Wasilków: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją
Numer ogłoszenia: 129627 - 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa, 
ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, woj. podlaskie, tel. 085 7185400 w. 22, faks 085 7185700.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wasilkow.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu boiska o nawierzchni poliuretanowej 
gr. 13 mm na warstwie stabilizującej typu ET gr. 3,50 cm o powierzchni 1275 m2, malowaniu linii segregacyjnych 
na boisku zgodnie z projektem linii, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce
cementowo - piaskowej o powierzchni 101,50 m2, wraz z wyposażeniem, wykonaniem piłkochwytów i pracami
elektrycznymi, a także z wykonaniem innych prac przewidzianych w dokumentacji. 
Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres co najmniej 5 pełnych lat. 
Dokładny zakres prac zawiera załącznik nr 8 - dokumentacja.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł, słownie złotych: dwa tysiące i 00/100
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w punkcie 6 SIWZ 
dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w punkcie 6 SIWZ 
dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w punkcie 6 SIWZ 
dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w punkcie 6 SIWZ 
dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w punkcie 6 SIWZ 
dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)* *-nalezy złozyć JEDZ i dokumenty wymienione powyżej, 
których zakres informacji wykracza poza JEDZ, lub dokumenty wymienione powyżej bez złożenia JEDZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95 
2 - Długość rękojmi - 5 
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W zakresie istotnych postanowień Umowy w stosunku do oferty Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany Umowy jedynie w poniższych warunkach i zakresie: a) zmiana terminu zakończenia robót zgodnie z § 4 ust. 4
Umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wasilkow.pl/przetargi/zamowieniapubliczne/ 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Urząd Miejski w Wasilkowie, 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7 - pokój nr 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2016 godzina 11:00,
miejsce: Urząd Miejski w Wasilkowie, 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7 - Punkt obsługi interesanta - parter.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dodana: 11 lipiec 2016 15:00

Zmodyfikowana: 11 lipiec 2016 15:00

Lista stron