Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”

Wasilków, 2016-07-04

BGGN.271.06.2016

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury

transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

udzielam wyjaśnień do SIWZ

dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”.

Poniższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Przypomina się, że termin składania ofert przesunięto na dzień 11 lipca 2016 r. godz. 11:00, a otwarcie nastąpi o godz. 11:15.

1. Prosimy o zamieszczenie szczegółowych specyfikacji technicznych.

Odp. 1: Szczegółowe specyfikacje techniczne w załączeniu.

2. Kto jest właścicielem materiału z rozbiórki: elementów betonowych, bruku i kostki kamiennej?

Odp. 2: Właścicielem jest Zamawiający. Plac, na który należy odwieźć materiał z rozbiórki, położony jest w odległości do 1 km od budowy.

3. Prosimy o informację, czyją własnością jest materiał z frezowania nawierzchni bitumicznej, jeżeli Zamawiającego, to gdzie ma być odwieziony?

Odp. 3: Właścicielem jest Zamawiający. Plac, na który należy odwieźć materiał z frezowania, położony jest w odległości do 1 km od budowy.

4. Prosimy o określenie wymagań, jakie ma spełnić Wykonawca w zakresie dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Czy spełnieniem tego warunku będzie dysponowanie tylko kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia drogowe?

Odp. 4: Nie, Wykonawca musi dysponować kierownikiem budowy z uprawnieniami drogowymi i kierownikiem budowy z uprawnieniami sanitarnymi lub kierownikiem budowy z uprawnieniami drogowymi i sanitarnymi.

5. Jakiego rodzaju ma być oznakowanie poziome grubowarstwowe - chemoutwardzalne czy termoplastyczne?

Odp. 5: Należy zastosować oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne.

6. Prosimy o zamieszczenie pierwotnego projektu wykonawczego, ponieważ projekt zamienny nie jest wystarczający do wyceny przedmiotu zamówienia.

Odp. 6: Pierwotny projekt w załączeniu.

7. Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego w przedmiarze występują chodniki z betonowej kostki brukowej gr 6 cm (poz. 62), skoro chodniki oraz ciąg pieszo - rowerowy w projekcie zamiennym zamienia się na nawierzchnię z płyt kamiennych 60x60x8cm ułożonych na przemian z kostką kamienną 9x11cm. Prosimy o podanie prawidłowej nawierzchni chodnika oraz ciągu pieszo - rowerowego.

Odp. 7: Płyty kamienne zgodnie z projektem zagospodarowania terenu należy zastosować po stronie prawej od km 0+649,4 do końca opracowania, na pozostałych odcinkach w projekcie zamiennym zastosować chodniki lub ciąg pieszo rowerowy z betonowej kostki brukowej.

8. Wg opisu technicznego pkt 3.3 wiaty przystankowe mają mieć: strona prawa - 2 moduły po 2 m, strona lewa trzy moduły po 2 m, natomiast wg przedmiaru wiaty mają po trzy i cztery moduły po 1,4 m. Prosimy o wyjaśnienie i podanie prawidłowych wymiarów wiat.

Odp. 8: Inwestor zadecydował o zastosowaniu wiat przystankowych firmy Tejbrant model City 90 normal lub innych firm o podobnym wyglądzie i wymiarach. Należy wziąć pod uwagę wiaty z przedmiaru robót poz. 78 i 79.

9. Prosimy o podanie grubości podsypki cementowo - piaskowej na zjazdach.

Odp. 9: Grubość podsypki cementowo - piaskowej na zjazdach wynosi 5 cm.

10. Prosimy o podanie grubości podsypki piaskowej pod płytami Focus 35x35x5cm na rampach oraz pod płytami betonowymi 50x50x7cm.

Odp. 10: Grubość podsypki wynosi 10 cm.

11. Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe prosimy o informację, na jakim odcinku występuje ścieżka rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego? Na projekcie zagospodarowania terenu brak jest ścieżki rowerowej.

Odp. 11: Ścieżka rowerowa znajduje się po stronie prawej o długości 128,5 poz. 38 i 39 od zjazdu działka nr 3054 do zjazdu działka nr 3041.

12. Prosimy o wyjaśnienie, czy w pozycji 44 przedmiaru chodzi o nowe słupki, czy o słupki z rozbiórki? Jeżeli są to słupki z rozbiórki, to w jakim celu wskazany jest producent: Komserwis? Jeżeli zaś są to słupki nowe prosimy o zamieszczenie rysunku oraz podanie wymagań, ponieważ podanie nr katalogowego konkretnej firmy jest niezgodne z Pzp.

Odp. 12: W przedmiarze robót poz. 44 należy zastosować nowe słupki. Inwestor zdecydował o wyglądzie i wymiarach. Proszę zapoznać się z rysunkami słupków znaków drogowych na stronie firmy Komserwis.

Jednocześnie przypomina się punkt 20 SIWZ:

20. Znaki towarowe i nazwy własne produktów

W przypadku wystąpienia w dokumentacji znaku towarowego lub nazwy własnej produktu, nawet jeśli nie towarzyszą im za każdym razem słowa „lub równoważne”, należy przez to rozumieć, że Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, o ile Wykonawca wykaże równoważność produktów w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.”

13. Prosimy o zamieszczenie rysunków elementów małej architektury oraz poręczy ochronnych.

Odp. 13: Inwestor zdecydował o wyglądzie i wymiarach małej architektury i wybrał elementy firmy Komserwis lub innych firm o podobnym wyglądzie i wymiarach. Proszę o zapoznać się z rysunkami na stronie firmy Komserwis.

Jednocześnie przypomina się punkt 20 SIWZ:

20. Znaki towarowe i nazwy własne produktów

W przypadku wystąpienia w dokumentacji znaku towarowego lub nazwy własnej produktu, nawet jeśli nie towarzyszą im za każdym razem słowa „lub równoważne”, należy przez to rozumieć, że Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, o ile Wykonawca wykaże równoważność produktów w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.”

14. Czy Zamawiający dopuści do wykonania kanalizacji deszczowej fi 500 mm rury PP SN8 o połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową jako alternatywne do PVC SN8?

Odp. 14: Projektant dopuszcza wykonanie kanalizacji deszczowej Ø 500 mm rury PP SN8 o połączeniach kielichowych.

15. W opisie technicznym jest zapis, iż do budowy kanalizacji deszczowej można zastosować rury PP, natomiast w przedmiarze robót są wskazane rury PVC. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści do wbudowania rury wykonane z PP 2-ściennego o sztywności obwodowej SN8 i średnicach fi 500mm, fi 250mm, fi 200mm?

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do wykonania kanalizacji deszczowej fi 500 mm rury PP SN8 o połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową, jako alternatywne do PVC SN8 - zgodnie z zapisami opisu technicznego projektu wykonawczego „budowa kanalizacji deszczowej w ul. Białostockiej w Wasilkowie”.

W części opisowej dokumentacji dopuszcza się możliwość wykonania kanałów z rur PVC lub PP SN8. Czy można zastosować na kanały główne rury strukturalne z PP SN8 np. Pragma lub tym podobne, a na przykanaliki rury PCV lite SN8?

Odp. 15: Projektant dopuszcza wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 o połączeniach kielichowych.

16. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie budowy proszę o dopisanie do przedmiarów wykonanie studni betonowej DN1000mm (D15a).

Odp. 16: Studnię D15a dodano do przedmiaru. Przedmiar w załączeniu.

17. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie budowy proszę o dopisanie do przedmiarów wykonanie połączenia z istniejącym kanałem fi 500mm - nasuwka.

Odp. 17: Nasuwkę śr. 500 mm dodano do przedmiaru. Przedmiar w załączeniu.

18. Z jakiego materiału jest wykonany istniejący kanał, do którego należy się podłączyć?

Odp. 18: Istniejący kanał wykonany jest z PVC.

19 Ze względu na ryczałtowe rozliczenie budowy proszę o weryfikację ilości wpustów deszczowych, w/g naszych obliczeń jest ich 26szt (W19 - W44), a w przedmiarach jest 24szt.

Odp. 19: Według obliczeń wpustów deszczowych jest 24 (od W43 do W20, patrz: „Projekt zagospodarowania terenu”). Poprawiony przedmiar kanalizacji deszczowej w załączeniu.

20. Czy Zamawiający dopuści zamianę wpustów deszczowych krawężnikowych na tradycyjne?

Odp. 20: Zamawiający nie dopuszcza takiej zamiany.

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie tarcz znaków drogowych z folii pryzmatycznej II generacji? Tarcze znaków z tego typu folii mają podobne właściwości jak z folii III generacji jednak są znacznie korzystniejsze cenowo.

Odp. 21: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną zamianę.

22. Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej zakłada wykonanie 12 szt. studni DN1200, 1 szt. studni DN100 (nr 15a) oraz 24 szt. wpustów ulicznych połączonych kaskadowo ze studniami rewizyjnymi. Przedmiarem robót objęte jest wykonanie 12 szt. studni DN1200, 24 szt. wpustów oraz 25 szt. połączeń kaskadowych.

Według nas należy zwiększyć ilość wyceny studni DN1200 z 12 szt. na 13 szt. oraz zmniejszyć ilość wyceny połączeń kaskadowych DN200 mm z 25 szt. na 24 szt.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności ilości między przedmiarem robót a projektem wykonawczym.

Odp. 22: Poprawiony przedmiar kanalizacji deszczowej w załączeniu.

W załączeniu:

  1. pierwotny projekt techniczny,

  2. szczegółowe specyfikacje techniczne,

  3. poprawiony przedmiar KD.

Dodana: 4 lipiec 2016 15:44

Zmodyfikowana: 4 lipiec 2016 15:44