Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków (2)

Wasilków, 2016-07-08

OSO.271.1.2016

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4

do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

udzielam wyjaśnień do SIWZ

dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków.

Poniższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

1. Pytanie dot. pkt 1.3 Minimalnych wymagań technicznych dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4: Czy Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w mocowania sprzętu zgodnie z wytycznymi standaryzacji bez zapisu o standaryzacji w świadectwie dopuszczenia?

Odp. 1: Zamawiający pozostawia brzmienie punktu 1.3 Minimalnych wymagań technicznych dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 bez zmian.

Dodana: 12 lipiec 2016 11:37

Zmodyfikowana: 12 lipiec 2016 11:40