Informacja o wyborze oferty dot. wykonania remontu nawierzchni ul. Kryńskiej w Wasilkowie

Wasilków, 2016-06-17

BGGN.271.04.2016

Informacja o wyborze oferty

dot. wykonania remontu nawierzchni ul. Kryńskiej w Wasilkowie

I. Zamawiający

Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych dla robót budowlanych.

III. Nazwa zamówienia

Wykonanie remontu nawierzchni ul. Kryńskiej w Wasilkowie

IV. Wybór oferty w części 1

Ofertę wybraną złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 3.

Nazwa (firma) Wykonawcy: B.K. Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz s.j.

Adres Wykonawcy: 15-378 Białystok, Hryniewicze 66

Punktacja oferty: 95,0 pkt: 95,0 pkt za cenę brutto 160 101,20 zł

i 0 pkt za długość rękojmi - 5 lat.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

V. Pozostałe oferty

Oferta nr 1:

ABW Superbruk” Sp. z o.o.

16-061 Juchnowiec Kościelny, Hryniewicze 75/5.

Punktacja oferty: 93,0 pkt, tj. 88,0 pkt za cenę brutto i 5 pkt za długość rękojmi.

Streszczenie oceny: druga.

Oferta nr 2:

Strabag Sp. z o.o.

05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10.

Oferta odrzucona.

Streszczenie oceny: nieklasyfikowana.

Oferta nr 4:

UAB Šiauliu Plentas Sp. z o.o. Oddział w Polsce

15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24.

Punktacja oferty: 91,8 pkt, tj. 86,8 pkt za cenę brutto i 5 pkt za długość rękojmi.

Streszczenie oceny: czwarta.

Oferta nr 5:

Przedsiebiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.

15-680 Białystok, ul. Produkcyjna 102.

Punktacja oferty: 92,9 pkt, tj. 87,9 pkt za cenę brutto i 5 pkt za długość rękojmi.

Streszczenie oceny: trzecia.

VI. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone

W niniejszym postępowaniu przetargowym odrzucono ofertę

Strabag Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) ze względu na to, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie jest to omyłka, którą Zamawiający może poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę złożono na jeden odcinek ul. Kryńskiej, podczas gdy specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotyczy dwóch odcinków. Ofert częściowych Zamawiający nie dopuścił.

VII. Wykonawcy wykluczeni

W niniejszym postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego wykonawcy.

VIII. Termin, po upływie którego może być zawarta umowa

Umowa może być zawarta po upływie terminu wymienionego w art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

IX. Wezwanie do przedłużenia oferty

Ze względu na konieczność uzyskania wyjaśnień i w związku z tym przedłużające się postępowanie zainteresowani Wykonawcy proszeni są o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

Dodana: 21 czerwiec 2016 14:55

Zmodyfikowana: 21 czerwiec 2016 14:55