Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r.

 

BURMISTRZ WASILKOWA

 

Na podstawie art. 13 w trybie art. 11 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), Uchwały nr XXXVIII/335/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dn. 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 oraz Uchwały nr XXXVIII/336/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dn. 30 listopada 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r.

 

 1. Rodzaj zadania:

Konkurs obejmuje:

 • zorganizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży (będących mieszkańcami Gminy Wasilków) na terenie gminy
 • zorganizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży (będących mieszkańcami Gminy Wasilków) poza miejscem zamieszkania

 

Uczestnikami zadania mogą być wyłącznie dzieci i młodzież szkolna zamieszkała na terenie Gminy Wasilków, w szczególności dzieci i młodzież z rodzin, w których występują problemy alkoholowe, problemy narkomanii, zagrożenie przemocą.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
 2. Burmistrz Wasilkowa zamierza przeznaczyć na realizację zadania dotację w łącznej kwocie17 000 PLN /na wszystkie oferty/.
 3. Kwota planowana na realizację zadania może ulec zmianie, w przypadku ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu, a w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Komisji Konkursowej na kwotę przeznaczoną na realizację zadania, o której mowa w ust. II pkt. 1, bądź suma kosztów realizacji zadań będzie przewyższać kwotę dotacji zaplanowaną na wszystkie oferty.
 4. Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po złożeniu ofert, dokonaniu oceny Komisji Konkursowej oraz zatwierdzeniu przez Burmistrza Wasilkowa.

 

 

 • Zasady przyznawania dotacji
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)
 2. O zlecenie zadania mogą ubiegać się oferenci prowadzący działalność statutową w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 3. Wspieranie zadań następuje poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji z przeznaczeniem na:
 • pokrycie kosztów transportu uczestników zadania,
 • pokrycie kosztów wyżywienia uczestników zadania,
 • pokrycie kosztów zakwaterowania uczestników zadania,
 • zakup materiałów i usług zapewniających realizację programu,
 • ubezpieczenie uczestników zadania,
 • wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia,
 • opieka medyczna,
 • wynagrodzenia personelu obsługującego zadanie.
 1. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania należy uwzględnić tylko te rodzaje kosztów, które będą miały potwierdzenie w dokumentach księgowych oferenta (umowy, faktury, rachunki) Pozafinansowy wkład własny (nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, transportu, sprzętu, zasoby rzeczowe itp.) nie może być przeliczony na wkład własny finansowy i wskazywany jako środki finansowe własne. Należy go uwzględnić w pkt. 13 części IV oferty.
 2. Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być wykorzystane na:
 • wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do zadania,
 • koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe i utrzymanie biura nie odnoszące się do zadania,
 • podatki, cła, opłaty skarbowe,
 • zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
 • opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów i amortyzacji,
 • zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej,
 • prace remontowe i budowlane,
 • zadania inwestycyjne,
 • działalność gospodarczą i polityczną,
 • odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań
 • rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
 • koszty kar i grzywien;
 • nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
 • koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów);
 • zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 UoDPPioW oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, ze zm.);
 • koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

 1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana. W takim przypadku oferent może:
 • zmniejszyć zakres rzeczowy zadania oraz zmniejszyć deklarowany wkład własny zawarty w ofercie, z jednoczesnym zachowaniem proporcji pomiędzy wkładem własnym a dotacją,
 • zrezygnować z realizacji zadania, oświadczając o tym pisemnie.
 1. Oferent, który otrzymał dotację zobowiązany jest do:
 • przedstawienia zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania oraz (ewentualnie) zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania w przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana,
 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
 • sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym
  w umowie i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie. Sprawozdanie sporządza się na wzorze stanowiącym Zał. Nr 5 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 • posiadania aktualnego ubezpieczenia organizatora wypoczynku od odpowiedzialności cywilnej (OC).

 

 1. Burmistrz Wasilkowa może odmówić podpisania umowy, gdy:
 • okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
 • Oferent w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie niż wnioskowana, nie przedstawi zaktualizowanego kosztorysu oraz (ewentualnie) harmonogramu realizacji zadania, w czasie umożliwiającym przygotowanie i podpisanie umowy lub nie podpisze przygotowanej umowy w czasie umożliwiającym terminowe przekazanie kwoty dotacji na konto oferenta, umożliwiające jej wydatkowanie w terminie określonym w umowie,
 • Oferent zmniejszy wkład własny w stosunku większym niż proporcjonalnie do zmniejszonej dotacji,
 • Oferent nie będzie posiadał aktualnego ubezpieczenia organizatora wypoczynku od odpowiedzialności cywilnej (OC),
 • zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania:

 

Rodzaj zadania publicznego

Termin realizacji zadania

Warunki realizacji zadania

Wypoczynek

dzieci i młodzieży

najwcześniej
od dnia zawarcia umowy

najpóźniej
do 30.09.2018

 

Zorganizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży (będących mieszkańcami Gminy Wasilków) na terenie gminy

lub

zorganizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży (będących mieszkańcami Gminy Wasilków) poza miejscem zamieszkania – akcja wyjazdowa

 

 1. Zadanie powinno być wykonane do 30 września 2018 r.
 2. Oferent zobowiązany jest wykazać udział środków własnych, na które składają się środki niefinansowe (wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) lub finansowe (składki, darowizny, środki z działalności gospodarczej oraz wpłaty i opłaty od adresatów zadania) w wysokości nie mniejszej niż 20% w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
 3. Zadanie należy realizować z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
 4. Podmioty wyłonione w procedurze konkursowej będą zobowiązane do zamieszczenia na wszystkich drukach i materiałach promocyjnych związanych z realizacją zadania informacji o fakcie realizacji zadania przy udziale środków Gminy Wasilków oraz zamieszczenia herbu Gminy Wasilków.
 5. Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opiso następującej treści: „Kwota w wysokości … została pokryta z dotacji udzielonej przez Gminę Wasilków/środki własne, na podstawie umowy nr …. z dnia…., pozycja z kosztorysu…..”. Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
 6. W przypadku jakichkolwiek zmian wynikłych w trakcie realizacji zadania, zleceniobiorca zobowiązany jest do poinformowania zleceniodawcy na piśmie. Wszelkie zmiany wymagają aneksowania zawartej umowy, łącznie ze złożeniem zaktualizowanej kalkulacji kosztów oraz harmonogramu.

 

 

 1. Terminy i warunki składania ofert.
 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie Białostocka 7 w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2018 r. do godz. 15.30. Oferty można przesłać pocztą, jednakże o dotrzymaniu terminu złożenia decyduje data wpływu do Urzędu.
 3. Oferty należy złożyć na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 4. Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu i w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY w 2018 r.”
 5. Do oferty należy dołączyć:
 • oświadczenie organizatorów o tym, że podczas realizacji zadania zostaną spełnione warunki wynikające z art. 92a-92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452)*

 

* POUCZENIE

Wypoczynek może się odbywać wyłącznie po umieszczeniu jego zgłoszenia w bazie wypoczynku, którą prowadzi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Zgodnie z art. 96a ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm) organizacja wypoczynku pomimo braku umieszczenia jego zgłoszenia w w/w bazie podlega karze grzywny.

 

 1. Oferty zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej i pozostaną bez rozpatrzenia, jeżeli:
 • zostały złożone na drukach innych niż określone w pkt. 2,
 • są niekompletne lub nie podpisane przez osoby uprawnione,
 • zostały złożone bez wymaganego załącznika,
 • złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 1
 • wkład własny wynosi mniej niż 20 % w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.

 

 1. Termin, kryteria i tryb dokonywania wyboru ofert.
 2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od dnia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.

 

 1. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert oraz określeniu kwoty dofinansowania:

 

Lp.

KRYTERIUM FORMALNE OCENY OFERT

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

1.        

Oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

TAK / NIE

2.        

Oferta złożona na właściwym formularzu.

TAK / NIE

3.        

Oferta posiada wypełnione wszystkie punkty formularza.

TAK / NIE

4.        

Oferta posiada wymagany załącznik.

TAK / NIE

5.        

Oferta złożona przez podmiot uprawniony.

TAK / NIE

6.        

Oferta złożona na zadanie ogłoszone w konkursie zgodne z działalnością statutową oferenta.

TAK / NIE

7.        

Oferta jest podpisana przez osoby do tego upoważnione zgodnie z zapisami statutu i KRS.

TAK / NIE

8.        

Oferta zawiera wymagany wkład własny

TAK / NIE

Lp.

KRYTERIUM MERYTORYCZNE OCENY OFERT

LICZBA PUNKTÓW

1.        

Zgodność oferty z rodzajem zadania określonego w pkt. I ogłoszenia

a. zadanie powinno dotyczyć zorganizowania wypoczynku dzieciom i młodzieży na terenie gminy i poza nią, jego realizacja prowadzić do aktywnego spędzenia czasu podczas przerwy wakacyjnej.

0-10

2.        

Możliwość realizacji zadania publicznego w tym:

a.       ocena potencjału oferenta w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,

b.       ocena sposobu realizacji zadania,

c.       realność zaproponowanego programu wypoczynku,

0 - 15

3.        

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:

a.       rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego,

b.       zasadność wydatkowania środków/analiza kosztów pod kontem ich celowości, oszczędności i efektywności,

c.       spójność kalkulacji kosztów z opisem rzeczowym / merytorycznym.

0 - 20

4.        

Proponowana jakość wykonania zadania, w tym:

a.       ocena przedsięwzięcia pod względem atrakcyjności dla adresatów zadania,

b.       dobór zaangażowanych osób, w tym kwalifikacje, doświadczenie osób, przy udziale których Oferent będzie realizował zadanie,

c.       atrakcyjność i dostępność oferty projektu dla odbiorców/adresatów,

d.       ilość odbiorców/ adresatów zadania oraz sposób i zakres ich rekrutacji.

0 - 30

5.        

Wysokość wkładu własnego

0 - 10

6.        

Ocena realizacji zadań zleconych w latach poprzednich, w tym:

a.       rzetelność i terminowość wykonywania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu Gminy,

b.       rzetelność i terminowość rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu Gminy

c.       doświadczenie w realizacji wcześniejszych przedsięwzięć i prawidłowe rozliczenie dotacji.

0 - 10

Lp.

PUNKTY STRATEGICZNE

LICZBA PUNKTÓW

1.

Dodatkowe punkty zostaną przyznane za objęcie zadaniem dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe, problemy narkomanii, zagrożenie przemocą.

5

 

 

 

 1. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą poddawane ocenie merytorycznej.
 2. Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, które uzyskają co najmniej 60 punktów
 3. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, konkurs rozstrzyga Burmistrz Wasilkowa, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.
 4. Od decyzji Burmistrza Wasilkowa w sprawie wyboru ofert i wysokości przyznanej dotacji nie stosuje się odwołania.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wasilkow.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.
 6. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wasilkowie – Joanna Kowalska-Wasilewska, pod numerem tel. 85 718 54 00 wew. 036 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej j.wasilewska@wasilkow.pl.

 

 • Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz w roku poprzednim i związanych z nimi kosztach.
 1. W roku 2017 na zadanie z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 10 360,00 zł..

Zrealizowane zadania publiczne w 2017 r.

 • Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej : „Harcerska akcja letnia 2017” – dotacja 3 200,00 zł.;
 • Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach: „Atrakcyjne wakacje” – dotacja 1 000,00 zł.;
 • Pogotowie Opiekuńcze OPOKA „Wyjazd wakacyjny” – dotacja 2 160,00 zł.;
 • Kyokushin Team Wasilków: „Europejski obóz karate kyokushin” – dotacja 4 000,00 zł.

 

Dodana: 10 maj 2018 08:21

Zmodyfikowana: 3 grudzień 2020 08:40