OBWIESZCZENIE z dnia 19.10.2015

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sochonie w gminie Wasilków.

BGGN. 6721.2.2012.2013.2014.2015                                                                                                                Wasilków, 19.10.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sochonie w gminie Wasilków

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 ust.1 i art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sochonie w gminie Wasilków, obejmującego działki nr 171/15, 171/16, 171/17 i 171/18 w obrębie geod. Sochonie w narożniku ulic Transportowej i Dorzecznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 października 2015 r. do 27 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami, odbędzie się dnia 17 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, w sali konferencyjnej o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 17, pkt 11 ustawy, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wasilkowa, 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2015 r. w formie:

  • pisemnej (na adres: Urzędu Miejskiego w Wasikowie, ul. Białostocka 7,
    16-010 Wasików),

  • ustnej - do protokołu (w pokoju Nr 4 w siedzibie Urzędu),

  • drogą elektroniczną (adres: b.grzegorczyk@wasilkow.pl).

Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Wasilkowa.

Burmistrz Wasilkowa

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego na terenie gminy Wasilków

- na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

- ogłoszenie prasowe w „Kurierze Porannym” - Białystok

Dodana: 30 listopad 2015 11:36

Zmodyfikowana: 30 listopad 2015 11:36

Lista stron