Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa o przystąpieniu do sporządzenia VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków

 

Wasilków, dnia 22 listopada 2022 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wasilkowie Uchwały Nr XLIII/401/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków.

Jednocześnie stosownie do art. 39 ust 1. w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 art. 51 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 z ze zm.) zawiadamiam, iż ww. VII zmiana studium wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, adres: ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków pokój nr 6 i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej VII zmiany studium oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2022 r. Wnioski należy składać na piśmie:

- drogą pocztową lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, adres: ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków,

- ustnie do protokołu w pokoju nr 6

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1797),

na adres: kancelaria@wasilkow.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Wasilkowa.

Burmistrz Wasilkowa

Klauzula informacyjna:

  1. Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Gmina Wasilków z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, 16-010 Wasilków.

  2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – email: kancelaria@wasilkow.pl, lub pisemnie na adres urzędu.

  3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww. zadania publicznego.

  4. Dane osobowe Klientów przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.

  5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych,

  7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

  8. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Dodana: 22 listopad 2022 16:48

Zmodyfikowana: 28 listopad 2022 15:39