Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Nowodworce, pomiędzy drogą wojewódzką nr 676 a ul. Niemeńską - II etap wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  1. BGGN.6721.6.2019.BG                                                                                                           Wasilków, 16.01.2024 r.

   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WASILKOWA

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Nowodworce, pomiędzy drogą wojewódzką Nr 676, a ul. Niemeńską – II etap wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),
  w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Nowodworce, pomiędzy drogą wojewódzką Nr 676, a ul. Niemeńską – II etap, o powierzchni ok. 51,3 ha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Ww. projekt z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony
  w terminie od 23 stycznia do 13 lutego 2024 r. w pokoju nr 6 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasikowie przy ul. Białostockiej 7 w godzinach pracy Urzędu oraz będzie dostępny na stronie internetowej https://www.wasilkow.pl/ i na stronie BIP https://bip.wasilkow.pl/.

  Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 6 lutego 2024 r. o godz. 16 w sali konferencyjnej
  w siedzibie Urzędu.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy (w brzmieniu sprzed 7 lipca 2023 r.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

  Uwagi mogą być wniesione w formie papierowej do Burmistrza Wasilkowa na adres:

  Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków,

  ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@wasilkow.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2024 r.

  Burmistrz Wasilkowa

  Dodana: 16 styczeń 2024 13:24

  Zmodyfikowana: 23 styczeń 2024 14:34