INFORMACJA o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ul. Supraślskiej

Wasilków, dnia 07 marca 2024 r.

INFORMACJA

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ul. Supraślskiej
.

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zmianami)  zawiadamiam
o
podjęciu przez Radę Miejską w Wasikowie Uchwały Nr LXXXV/690/24 z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ul. Supraślskiej.

Z treścią przyjętego dokumentu można zapoznać się w:
1. siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

2. BIP-e Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, www.wasilkow.pl


UZASADNIENIE

zakończenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa
w rejonie ul. Supraślskiej

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zmianami) i w związku
z uchwaleniem przez Radę Miejską w Wasilkowie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ul. Supraślskiej oraz z związku z wykonaniem podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uznaje się, że strategiczna ocena oddziaływania na środowisko została zakończona.

Z uwagi, że prognoza oddziaływania na środowisko wykonana do projektu zmiany planu została udostępniona do opiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarnego w Białymstoku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Białymstoku, a otrzymane ostateczne opinie i uzgodnienia nie zawierały uwag zarówno
w zakresie planu jak i prognozy oddziaływania na środowisko, nie ma podstaw do kontynuowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym zakresie. W związku z brakiem wniosków i uwag zgłoszonych do prognozy oddziaływania na środowisko, nie ma podstaw do kontynuowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym zakresie.

Burmistrz Wasilkowa

Dodana: 7 marzec 2024 13:32

Zmodyfikowana: 7 marzec 2024 13:32