Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulicy Supraślskiej

  • BGGN.6721.3.2019.BG                                                                                                                              Wasilków, 7.11.2023 r.

                                                                         OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WASILKOWA

  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulicy Supraślskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulicy Supraślskiej, o powierzchni ok. 64,5 ha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Ww. projekt z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony w terminie od 14 listopada do 8 grudnia 2023 r. w pokoju nr 6 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasikowie przy ul. Białostockiej 7 w godzinach pracy Urzędu oraz będzie dostępny na stronie internetowej https://www.wasilkow.pl/ i na stronie BIP https://bip.wasilkow.pl/.

  Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 r. o godz. 15 w sali konferencyjnej
  w siedzibie Urzędu.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy (w brzmieniu sprzed 7 lipca 2023 r.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

  Uwagi mogą być wniesione w formie papierowej do Burmistrza Wasilkowa na adres:

  Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków,

  ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@wasilkow.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2023 r.

  Burmistrz Wasilkowa

  Dodana: 7 listopad 2023 10:19

  Zmodyfikowana: 17 kwiecień 2024 09:40