Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień i zmianie SIWZ dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie od ul. Mickiewicza do ul. Polnej (km 0+273,3 do km 0+804,6)

 

Wasilków, 13.03.2018 r.

BGGN.271.05.2018.SB

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień i zmianie SIWZ

dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie od ul. Mickiewicza do ul. Polnej

(km 0+273,3 do km 0+804,6)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie od ul. Mickiewicza do ul. Polnej (km 0+273,3 do km 0+804,6)

1)  udzielam poniżej następujących wyjaśnień:

Problem 1: Czy Zamawiający udostępni dokumentację projektową sygnalizacji świetlnej?

Odpowiedź na problem 1: Zamawiający udostępnia dokumentację projektową sygnalizacji świetlnej w formie elektronicznej jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołącza do ogłoszenia o zamówieniu, znajdującego się pod adresem:

http://bip.wasilkow.pl/przetargi/zamowieniapubliczne/ogloszoneprzetargi/ogloszenie-o-zamowieniu---roboty-budowlane---gmina-wasilkow--przebudowa-i-rozbudowa-drogi-gminnej-ul-bialostockiej-i-ul-grodzienskiej-w-wasilkowie-etap-iii-realizowana-w-ramach-zadania-poprawa-jakosci-infrastruktury-transportu-publicznego-w.html .

Załączniki w formie papierowej są dostępne w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w godzinach pracy Urzędu;

2)  zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w ten sposób, że w SIWZ w rozdziale 13 w punkcie 13.16 e) oraz w rozdziale 14 w punktach 14.1 i 14.4 zmienia się występujące tam daty na 19 marca 2018 r.; reszta zapisów pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:

- w punkcie IV.6.2) zmienia się datę na 2018-03-19; reszta zapisów pozostaje bez zmian.

W załączeniu:

dokumentacja projektowa sygnalizacji świetlnej

(w formie elektronicznej jako sygnalizacja 2018-03-13.zip)

 

Dodana: 13 marzec 2018 14:59

Zmodyfikowana: 13 marzec 2018 14:59

Lista stron