Informacja w sprawie stawek podatku od srodkow transportowych obowiazujacych w 2017

UCHWAŁA NR XXVII/198/16

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 i 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Wasilków:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 407 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 660 zł,

c) powyżej 9 ton - 880 zł,

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa  całkowita   

(w tonach)

Stawka podatku

(w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

363

418

13

14

418

550

14

15

550

737

15

737

1573

Trzy osie

12

17

363

418

17

19

418

682

19

21

682

847

21

23

847

1276

23

25

1276

1980

25

1276

1980

Cztery osie i więcej

12

25

836

880

25

27

880

1287

27

29

1287

2035

29

31

2035

2893

31

2035

2893

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 1023 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1133 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1243 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołów pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa            

(w tonach)

Stawka podatku

(w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

363

418

18

25

418

671

25

31

781

1199

31

1782

2244

Trzy osie i więcej

12

40

1573

2156

40

2156

2937

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 880 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki pojazdu wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy              

(w tonach)

Stawka podatku

(w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

418

440

18

25

473

528

25

528

781

Dwie osie

12

28

418

440

28

33

803

1089

33

38

1089

1617

38

1452

2090

Trzy osie i więcej

12

38

869

1199

38

1199

1617

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1144 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1617 zł,

2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w 2012 i nowszych określa się w wysokości:

a) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

- lit. a) - 352 zł,

- lit. b) - 605 zł,

- lit. c) - 825 zł,

b) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3:

- lit. a) - 968 zł,

- lit. b) - 1078 zł,

- lit. c) - 1188 zł,

c) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7:

- lit. a) - 1089 zł,

- lit. b) - 1562 zł.

§ 2.  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr LV/396/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2014 r. poz. 3615) oraz uchwała nr XV/97/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2015 r. poz. 4166).

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Adam Półtorak

Dodana: 2 grudzień 2016 09:18

Zmodyfikowana: 2 grudzień 2016 09:36