Zasady segregacji odpadów

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów w całej Polsce wprowadzono jednolity system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na terenie Gminy Wasilków nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.

Od tego dnia bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierane będą odpady posegregowane na poniższe frakcje:

  • papier,
  • szkło,
  • metale i tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe),
  • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
  • odpady zielone,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony (w ramach prowadzonych zbiórek),
  • zmieszane odpady komunalne.

Przeterminowane leki odbierane będą z pojemników usytuowanych w aptekach zlokalizowanych na terenie Gminy Wasilków.

Zużyte baterie i akumulatory odbierane będą z pojemników usytuowanych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wasilków: szkoły, przedszkola, Urząd Miejski, ZOZ.

 

Każda nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej zostanie wyposażona w worki do segregacji odpadów na poszczególne frakcje. Worki będą dostarczane przez firmę odbierającą odpady w ilości odpowiadającej ilości odebranych worków. Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zostaną wyposażone w pojemniki do segregacji odpadów.

Pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych zapewniają właściciele nieruchomości.

W przypadku, gdy nieruchomość nie posiada altany śmietnikowej, to pojemniki i worki z odpadami należy wystawić w dniu ich odbioru przed wejściem na teren posesji do godz. 7:00 rano.

 

Poniżej do pobrania ulotka z zasadami segregacji odpadów.

Dodana: 2 kwiecień 2020 09:17

Zmodyfikowana: 2 kwiecień 2020 09:17