OBWIESZCZENIE - ICP31 - gazociąg Osowicze

Wasilków 05.01.2016r.

BGGN.6733.31.2015.K.2


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WASILKOWA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na dz. nr ewid. 65/11, 56/12 i 56/19 w Osowiczach gm. Wasilków, do zasilenia budynków mieszkalnych.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w godz. pracy Urzędu, można zapoznać się z treścią wniosku z dnia 14.16.2015r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji jw., złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok.
Ewentualne uwagi i zastrzeżenia należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub zastrzeżenie dotyczy.


Obwieszczenie umieszcza się:

1.na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7
2.na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 5 styczeń 2016 13:09

Zmodyfikowana: 5 styczeń 2016 13:09