OBWIESZCZENIE ICP-6-16 gazociąg Wasilków 2858 2841/2 ...

Wasilków 10.03.2016r.

BGGN.6733.6.2016.K.4

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego (w związku z korekta wniosku) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ewid. 2858, 2841/2, 2841/1, 2840, 2839, 2836, 2835/2, 2833 i 2831/1 w Wasilkowie, do zasilenia budynków mieszkalnych.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23) zawiadamiam, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w godz. pracy Urzędu, można zapoznać się z treścią skorygowanego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji jw., złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, pełnomocnik: Ewelina Goceł M-serwis Marcin Żyznowski, Przemysław Reszczyński Sp.j. ul. Warszawska 27 Grabowo, 07-415 Olszewo Borki.

Ewentualne uwagi i zastrzeżenia należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub zastrzeżenie dotyczy.

Obwieszczenie umieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

  2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 11 marzec 2016 08:26

Zmodyfikowana: 11 marzec 2016 08:26